Brummen

Brummen

Meer waardevolle natuur in overgang van Veluwe, landgoederen en uiterwaarden

 

Brummen ligt in de provincie Gelderland. Bijzonder in dit gebied is het gevarieerde landschappelijke verloop. Het hoge deel op de Veluwe gaat over via landgoederengebied naar de uiterwaarden van de IJssel. Dit gradiënt-landschap is rijk aan allerlei soorten ecosystemen en heeft daarmee een rijke biodiversiteit. Vanwege hun grote natuurwaarden zijn zowel de Veluwe, het landgoederengebied als de uiterwaarden onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk. In het gebied vind je bijzondere soorten planten en dieren, zoals blauwgraslanden en de kamsalamander. Op het gebied van biodiversiteit en waterhuishouding is echter nog veel te winnen.

In Brummen loopt een gebiedsproces waarin overheden, agrariërs en natuurorganisaties samenwerken en Brummen is betiteld als overgangsgebied Natura2000. Deze partijen zijn samen aan de slag in het gebied om de kwaliteit van de natuur te herstellen, het water beter vast te houden en te bergen, en om112 hectare landbouwgrond om te vormen naar natuur.

 

Waarom een pilot in Brummen?

Brummen ligt in de Zuidelijke IJsselvallei in Gelderland. Het Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen ligt in dit gebied. Het bestaat uit de landgoederen Voorstonden en Leusveld en de natuurgebieden Empense en Tondense Heide. Echter spelen in dit gebied een aantal problemen op het gebied van hydrologie en biodiversiteit.

De bodem is het natuurlijk kapitaal van het gebied, daar moeten we zuinig op zijn. De meest gangbare landbouw heeft gemaakt dat landschapselementen zijn verdwenen, dat er  gangbaar bemest wordt en ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vindt er nog plaats. Dit heeft zijn weerslag op de bodem en het water in het gebied. Om het tij te keren, zijn samenwerking en natuurinclusieve landbouw de oplossing. Daarmee kan herstel van het hydrologische systeem en groen-blauwe dooradering worden gerealiseerd. Maar dat betekent ook dat de agrariërs extensiever zouden moeten kunnen werken. Dit brengt een veelheid aan uitdagingen met zich mee: de betaalbaarheid en de beschikking over voldoende grond, het verbeteren van de waterkwaliteit en kwantiteit, en het aanleggen en beheren van groenstructuren. Ook het verbeteren van kennis over natuur en natuurinclusieve landbouw bij de gebruikers verdient veel aandacht.

 

Wat gaan we doen?

Om de waarde van het gebied te behouden en te versterken én om in te spelen op een veranderend klimaat is er een gebiedsproces opgestart. De initiatiefnemers provincie Gelderland, de gemeente Brummen en Waterschap Vallei en Veluwe werken samen met 45 agrariërs, Natuurmonumenten, de vertegenwoordigers van de landbouwsector, Stichting Landschapsnetwerk Brummen en het Agrarisch Collectief Veluwe aan een gebiedsplan natuurinclusieve landbouw. De hoofdopgaven voor het project in de landgoederen van Brummen zijn:

  • Ontwikkelen van een natuurinclusieve kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel;
  • Aanleggen van nieuwe natuur en kwaliteitsverbetering van bestaande natuur;
  • Beschermen en herstellen van het watersysteem, gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit en het vasthouden en bergen van water;
  • Bevorderen van de vraag naar lokaal voedsel.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met het loket van Provincie Gelderland via post@gelderland.nl.