Landgoederen Brummen

Landgoederen Brummen

Meer waardevolle natuur in overgang van Veluwe, landgoederen en uiterwaarden

 

WaardeVOL Brummen ligt in de provincie Gelderland. Bijzonder in dit gebied is het gevarieerde landschappelijke verloop. Dit verloop begint op de Veluwe en strekt, via het landgoederengebied en de uiterwaarden, tot aan de IJssel. Dit soort gradiëntlandschappen is rijk aan allerlei soorten ecosystemen en daarmee een rijke biodiversiteit. Vanwege hun grote natuurwaarden zijn zowel de Veluwe, het landgoederengebied als de uiterwaarden onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk. In het gebied vind je bijzondere soorten planten en dieren, zoals blauwgraslanden en de kamsalamander.

Op het gebied van biodiversiteit en waterhuishouding is echter nog veel te winnen. Daarom gaan de partijen in dit gebied samen aan de slag om de (kwaliteit van) natuur te herstellen, het water beter vast te houden en te bergen én het omvormen van 112 hectare landbouwgrond naar natuur. Ook wordt er met lokale boeren gezocht naar een verdienmodel voor het verbeteren van biodiversiteit. Want natuurinclusief boeren moet wel haalbaar zijn.

 

 

Waarom een pilot in Landgoederen Brummen?

WaardeVOL Brummen ligt in de Zuidelijke Ijsselvallei in Gelderland. Het Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen ligt in dit gebied. Het bestaat uit de landgoederen Voorstonden en Leusveld en de natuurgebieden Empense en Tondense Heide. Echter spelen in dit gebied een aantal problemen op het gebied van biodiversiteit.

De bodem is het natuurlijk kapitaal van het gebied, daar moeten we zuinig op zijn. Landschapselementen zijn verdwenen, er wordt veel bemest en veel gebruik gemaakt van pesticiden. Dit alles om de kosten zo laag en de productie zo hoog mogelijk te houden. Dit heeft weerslag op de bodem en het water in het gebied. Om het tij te keren, zijn samenwerking en natuurinclusieve landbouw de oplossing. Maar dat betekent dat de boeren meer grond tot hun beschikking moeten krijgen, om zo extensief te kunnen werken. Dit brengt twee uitdagingen met zich mee: de betaalbaarheid en de beschikking over voldoende (pacht)grond. Daarnaast laat de kwaliteit van het water te wensen over, en wordt het water nog niet goed vastgehouden en geborgen.

 

Wat gaan we doen?

Om de waarde van het gebied te behouden en te versterken én om in te spelen op een veranderend klimaat is WaardeVOL Brummen opgestart. De initiatiefnemers provincie Gelderland, de gemeente Brummen en Waterschap Vallei en Veluwe gaan samen met inwoners, grondeigenaren, agrariërs, Natuurmonumenten, LTO Noord, Stichting Landschapsnetwerk Brummen en Collectief Veluwe aan de slag om hier invulling aan te geven. De hoofdopgaven voor het project in de landgoederen van Brummen zijn:

  • Aanleggen van nieuwe natuur en kwaliteitsverbetering van bestaande natuur;
  • Beschermen en herstellen van het watersysteem, gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit en het vasthouden en bergen van water;
  • Ontwikkelen van een natuurinclusieve kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel;
  • Bevorderen van de vraag naar lokaal voedsel.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met het loket van Provincie Gelderland via post@gelderland.nl.