All4biodiversity

LIFE IP All4Biodiversity is een zesjarig programma (2020-2025) om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen. Dit doen we met onderzoek en pilots met een gebiedsgerichte aanpak in nauwe samenwerking met partners uit de omliggende gebieden. All4biodiversity is onderverdeeld in drie fasen van elk twee jaar, van 2020 tot 2025, en bestaat uit 9 actielijnen.

Kansrijke maatregelen

In pilots gaan de gebiedspartners op zoek naar kansrijke maatregelen die zij kunnen nemen om de natuurwaarden rond een Natura 2000-gebied te verhogen. We zoeken daarbij aansluiting bij andere opgaven zoals bodemdaling en het klimaatvraagstuk.

Verdienmodellen

Belangrijk is dat de maatregelen ook financieel gezien uit kunnen, zodat er voor boeren, recreatieondernemers en anderen een goede toekomst blijft bestaan. All4biodiversity besteedt daarom veel aandacht aan verdienmodellen voor een natuurinclusieve landbouw en alternatieve verdienmodellen. Voorbeelden zijn de verkoop van streekproducten, innovatieve toepassingen van landbouwgewassen of het vergroten van het toeristisch aanbod.

Toolbox

Onderzoek en delen van resultaten is een belangrijk onderdeel van het project. De leerervaringen uit de pilots worden gedeeld via een toolbox. De geleerde lessen kunnen zo ook op andere plekken binnen Nederland, maar ook daarbuiten, navolging krijgen.

Succesfactoren

All4Biodiversity bouwt voort op de samenwerking binnen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en vormt daarbinnen een belangrijke pijler. De doelstellingen en opzet van All4Biodiversity zijn gebaseerd op de vijf succesfactoren van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Deze ge├»ntegreerde aanpak voor het beheer van de Natura 2000-gebieden moet er toe leiden dat de doelstellingen van Natura 2000 worden gehaald.