Gebiedsgericht samenwerken met lokale partijen

All4Biodiversity werkt met een gebiedsgerichte aanpak. Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Deze natuurgebieden hebben de hoogst mogelijke beschermde status binnen Europa, omdat er bijzondere planten, dieren of landschappen te vinden zijn. Provincies moeten er, samen met de rijksoverheid, voor zorgen dat het goed gaat met deze natuurgebieden. Helaas hebben in Nederland veel Natura 2000-gebieden te lijden onder activiteiten vanuit de directe omgeving, bijvoorbeeld door verdroging, versnippering of een teveel aan stikstof. All4biodiversity wil dit via een gebiedsgerichte aanpak veranderen.

Gebiedspartners

Bij de bescherming van natuurgebieden zijn dus ook partners uit de omliggende omgeving nodig. Zo komt een gebiedsgerichte aanpak tot stand. We starten met zeven pilots waarin de betrokken gebiedspartners op zoek gaan naar kansrijke maatregelen om de natuurkwaliteit rond een Natura 2000-gebied te verhogen. Inzicht in de belangrijkste factoren die de natuurkwaliteit beïnvloeden is daarbij het startpunt.

Quickscan

Vanuit All4Biodiversity wordt momenteel een quickscanmodel ontwikkeld. Deze test brengt de kansen en ‘drukfactoren’ voor de Natura 2000-gebieden in beeld en inventariseert welke acties nodig zijn om de Natura-2000 doelstellingen te behalen. 

Governance

Biodiversiteit is het meest gebaat bij samenwerking tussen alle grondgebruikers in een gebied en bij het op elkaar afstemmen van hun praktijken. Door te focussen op samenhang binnen een gebied, wordt versnippering van de inspanningen voorkomen. Versterkte samenwerking in een gebied tussen verschillende grondgebruikers, overheden, boerenorganisaties, maatschappelijke organisaties en marktpartijen is een belangrijke voorwaarde voor succes. 

Het aanreiken van tools voor een effectieve gebiedsgerichte samenwerking is een belangrijk speerpunt voor het All4Biodiversity programma.