Veluwezoom-IJssel

Veluwezoom-IJssel

Meer en nieuwe waardevolle natuur, verbeteren hydrologische omstandigheden en -waterveiligheid in combinatie met natuurinclusieve kringlooplandbouw

 

Het landschap rondom de pilot Veluwezoom-IJssel wordt gekenmerkt door oud cultuurlandschap in uiterwaarden en op de Veluwezoom afgewisseld door een veel opener kommen landschap binnendijks. Je vindt in de uiterwaarden prachtige stroomdalgraslanden, glanshaverhooilanden en zelfs hardhoutooibos. Maar ook waardevolle akkernatuur op de zandigere flanken. Het ligt in het Natura 2000-gebied Rijntakken, dat vier waterrijke gebieden bevat: de Uiterwaarden IJssel, de Uiterwaarden Neder-Rijn, de Gelderse Poort en de Waal. Deze pilot concentreert zich dus op het eerste gebied: de uiterwaarden van de IJssel, uitgebreid met de Veluwezoom.

In Veluwezoom-IJssel loopt een eigen gebiedsproces met overheden, natuurorganisaties en boeren. Een groot deel van het pilotgebied wordt gebruikt voor landbouw, een deel is al natuurgebied. Om de natuurkwaliteit te versterken en de rivierveiligheid van het gebied te verbeteren werken verschillende partijen samen in het Rivierklimaatpark IJsselpoort

 

Waarom een pilot in IJsseluiterwaarden en Rijntakken?

De pilot Veluwezoom-IJssel ligt in en rond het Natura 2000-gebied Rijntakken. Om de natuurkwaliteit te versterken en de rivierveiligheid van het gebied te verbeteren willen we met de boeren de beweging maken naar natuurinclusieve kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel. Dat doen we door  samen te werken met een groep boeren plus belangrijke stakeholders aan een duurzaam landbouwsysteem. Ook worden er in de Natura 2000 percelen herstelmaatregelen uitgevoerd om de natuurdoelen te halen. Daarnaast worden waterveiligheidsmaatregelen genomen. De hoofdopgave voor het project in de Veluwezoom-IJssel is het werken een natuurinclusieve kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel dat bijdraagt aan bovengenoemde doelen.

 

Wat gaan we doen?

Om bovenstaande issues aan te pakken werken provincie Gelderland, agrariĆ«rs, Rijkswaterstaat, verschillende gemeenten, waterschap Rijn en IJssel, Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen, Agrarisch Collectief Rivierenland,  Natuurmonumenten en LTO samen. We maken een uitvoeringsplan van het hele overgangsgebied en vertalen dit samen met de boeren naar individuele bedrijfsplannen.

  • Verbeteren van de hydrologische omstandigheden en waterveiligheid;
  • Ontwikkelen van een natuurinclusieve kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met het loket van Provincie Gelderland via post@gelderland.nl.