IJsseluiterwaarden en Rijntakken

IJsseluiterwaarden en Rijntakken

Meer en nieuwe waardevolle natuur, verbeteren waterkwaliteit en -veiligheid en natuurinclusieve kringlooplandbouw

 

Het landschap rondom de pilot IJsseluiterwaarden en Rijntakken wordt gekenmerkt door kleinschalig, oud natuurlandschap met daarin prachtige stroomdalgraslanden, kievitsbloemhooilanden en hardhoutooibos. Het ligt in het Natura 2000-gebied Rijntakken, dat vier waterrijke gebieden bevat: de Uiterwaarden IJssel, de Uiterwaarden Neder-Rijn, de Gelderse Poort en de Waal. De pilot concentreert zich op het eerste gebied: de uiterwaarden van de IJssel, met name in de uiterwaarden de Hoenwaard, Wilpse klei en de Velperwaarden. Bij hoge waterstanden overstromen deze uiterwaarden om ruimte aan de rivier te bieden. 

In de Hoenwaard, Wilpse klein en de Velperwaarden loopt een eigen gebiedsproces met overheden, natuurorganisaties en grondeigenaren, zoals de boeren. Een groot deel van uiterwaarden in het gebied wordt gebruikt voor landbouw, een deel is al natuurgebied. Om de natuurkwaliteit en de rivierveiligheid van het gebied te versterken wordt met de verschillende partijen samengewerkt.

 

Waarom een pilot in IJsseluiterwaarden en Rijntakken?

De pilot IJsseluiterwaarden en Rijntakken ligt in het Natura 2000-gebied Rijntakken, maar de kwaliteit van de natuur laat er soms nog te wensen over. Voor de natuur ligt een belangrijke opgave in het realiseren van hardhoutooibos en kievitsbloemgrasland in de nabijheid van een weidevogelgebied. Deze ecosystemen zijn heel belangrijk voor de lokale biodiversiteit. Echter levert het realiseren van natuur spanning op met de doelstellingen van andere stakeholders, zoals met de bedrijfsvoering van boeren en het rivierbeleid van Rijkswaterstaat. Daarom is het ook van belang dat er een verdienmodel voor biodivers ondernemen wordt ontwikkeld.

Daarnaast ligt er nog een opgave voor de omvorming van landbouw naar natuur ten behoeve van het Gelders Natuur Netwerk en is er de wens om meer natuurinclusieve landbouw te ontwikkelen in de uiterwaarden ter bevordering van de biodiversiteit. Ook worden er herstelmaatregelen uitgevoerd om de Natura 2000-doelen te halen.

 

Wat gaan we doen?

Om bovenstaande issues aan te pakken werken provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe, agrariƫrs, Rijkswaterstaat, verschillende gemeenten, Vadesto, stichting Gelders Landschap en Kasteelen, Agrarisch Collectief Veluwe, Staatsbosbeheer, stichting Heideboerderij Nederland en Natuurmonumenten samen. De hoofdopgaven voor het project in de IJsseluiterwaarden en Rijntakken zijn:

  • Aanleggen van nieuwe natuur en de kwaliteit verbeteren van bestaande natuur;
  • Beschermen en herstellen van het riviersysteem, gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit en veiligheid;
  • Ontwikkelen van een natuurinclusieve kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met het loket van Provincie Gelderland via post@gelderland.nl.