Midden-Delfland

Midden-Delfland

Een korte keten van duurzame, natuurinclusieve producten uit de melkveehouderij voor herstel van biodiversiteit

 

Midden-Delfland is een open poldergebied omringd door steden. De druk op het platteland vanuit de stad is enorm groot. Het gebied wordt al doorkruist door wegen en de oprukkende stad is nooit ver weg. Tientallen boeren verdienen hier hun brood en beheren het landschap. De uitdagingen die landelijk actueel zijn op het platteland, zijn ook hier van toepassing. Denk hierbij aan de achteruitgang van biodiversiteit en het gebrek aan (financiële) waardering voor de boer.

Waarom een pilot in Midden-Delfland?

Nergens is de tegenstelling tussen de grote stad en het platteland zo groot en liggen de stad en het platteland zo dicht bij elkaar als in Midden-Delfland. Maar liefst 2 miljoen mensen wonen direct om het natuurgebied heen. De urgentie om dit landschap te beschermen tegen ongewenste (rode) ontwikkelingen is enorm: de druk op de ruimte is al groot, zo komen er tot 2030 nog eens 250.000 woningen bij in deze provincie. Ook het aantal toeristen zal in 10 jaar verdubbelen zo is de verwachting.

Boeren zijn in het mooie veenweidelandschap van Midden-Delfland belangrijk als drager van het landschap. Tegelijkertijd moet er veel veranderen, wil de landbouw ook op de lange duur bestaansrecht hebben. De landbouw van de toekomst heeft een antwoord op bodemdaling en zeespiegelstijging, de landbouw van de toekomst zorgt voor support in de stad, zorgt voor het landschap, de bodem en de biodiversiteit.

Icoon in dit gebied is de grutto. Deze nationale vogel voelt zich zeker nog thuis in Midden-Delfland en boeren, boswachters en overheden maken zich samen sterk voor deze soort. De grutto staat niet op zichzelf en staat symbool voor alle soorten die passend zijn in de open veenweides. Ook kievit en tureluur verdienen onze aandacht, net als de kruiden en bloemen die de polders kleuren

Het beschermen van het landschap en de bijbehorende biodiversiteit is een taak voor ons allemaal. Boeren hebben het beheer over het grootste deel van het gebied. In de natuurreservaten werken boswachters ook aan het herstel van biodiversiteit. Overheden kunnen middels de juiste keuzes zorgen voor een toekomst voor zowel de landbouw als de natuur. En consumenten kunnen, samen met partijen in de keten, direct kiezen voor meer biodiversiteit op het platteland én meer waardering voor de boer.

De uitdagingen waar het platteland van Midden-Delfland voor staat zijn bekend. De afgelopen jaren heeft onder andere de gemeente zich ingezet om op zoveel mogelijk boerenbedrijven de kringloop te sluiten. Hier zijn financiële middelen voor beschikbaar. Het platform Puuur Midden-Delfland zet zich in om recreatie in het gebied te vergroten en ondernemers uit te lichten. 

 

Wat gaan we doen?

In Midden-Delfland gaan we aan de slag met drie doelstellingen:

  • We stimuleren de consumptie van natuur-inclusief geproduceerd voedsel. In 2030 is er een florerende markt voor voedsel dat op deze manier geproduceerd wordt;
  • We stimuleren de omslag naar natuur-inclusieve landbouw. In 2030 heeft 25% van de boeren een natuur-inclusieve bedrijfsvoering;
  • We werken schouder aan schouder met boeren en andere partijen aan het vergroten van de biodiversiteit en een mooier landschap

Dit doen we niet alleen, dit doen we samen met onze partners FrieslandCampina, boeren in Midden-Delfland, de gemeente Midden-Delfland, Aardpeer, het weidevogelpact en onze boswachters. Doordat we deze drie doelstellingen realiseren, zorgen we ervoor dat de consument de boer weet te vinden, er een toekomst is voor de boeren in Midden-Delfland en dat de biodiversiteit er op vooruit gaat!

 

Meer weten?

Neem dan contact op met Juriaan van Leeuwen van Natuurmonumenten via j.vanleeuwen@natuurmonumenten.nl.