Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog

Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog

Verbeteren biodiversiteit van duinen en polders in een integrale aanpak

 

De Waddeneilanden staan bekend als dé plek om te genieten van rust, mooie landschappen en het echte vakantiegevoel. De natuur hier is uniek: je vindt er plant- en diersoorten die je nergens anders zult aantreffen. De diversiteit aan natuurtypen is groot door de variatie tussen zoet en zout water en kalkarme en kalkhoudende bodems. Ook tussen de eilanden zijn de verschillen groot. Om de natuur te beschermen en de lokale biodiversiteit te verhogen, worden verschillende pilots op Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog opgezet. In de pilots gaan de partners in het gebied aan de slag om het lokale landgebruik meer natuurinclusief te maken, de waterhuishouding te optimaliseren en de kwaliteit van de natuur op de eilanden te verhogen.

 

Waarom pilots op Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog?

In het aandachtsgebied liggen de Natura 2000-gebieden Waddenzee, Duinen Terschelling, Duinen Ameland en Duinen Schiermonnikoog. Ondanks de prachtige landschappen is de kwaliteit van de natuur niet altijd goed op orde. Versterking van de biodiversiteit in de duinen en de polders van de eilanden is hard nodig.

Biodiverse natuur komt voort uit een afwisseling en aaneenschakeling van geschikte leefgebieden (habitats). Op dit moment is er vaak sprake van een abrupte overgang van de duinen naar de polder en in plaats van geleidelijke overgangen. Mede hierdoor zijn de leefgebieden in de binnen duinrand niet optimaal geschikt voor de beoogde natuurdoelen en zijn de eilanden niet zo biodivers als zou kunnen.

De ontwikkeling van robuuste biodiverse natuur, hangt nauw samen met het landgebruik in en aangrenzend aan de N2000 gebieden.

Om de natuur in de duinen te versterken is het goed om naar de waterhuishouding en de samenhang met de aanliggende polder te kijken. De polder is nu een belangrijk weidevogelgebied. Daarnaast heeft de landbouw hier de afgelopen jaren last gehad van verdroging en verzilting. Het is wenselijk om de waterhuishouding in de polder te optimaliseren voor het landbouwkundige gebruik én de weidevogels én daarmee ook de natuurlijke hydrologie in de duinen te versterken.

Naast de situatie van bodem en (grond)water zorgen de menselijke activiteiten en het toerisme voor druk op de natuurgebieden. Daarom verdient de invloed van alle menselijke activiteiten in en om de natuurgebieden aandacht. Veel activiteiten vormen geen probleem, maar een aantal zorgen mogelijk voor verstoring van dieren of andere natuurwaarden. Waar nodig en mogelijk zal in deze pilot gekeken worden of er een betere afstemming of bijsturing mogelijk is van die menselijke activiteiten.

 

Wat gaan we doen?

Op de eilanden zetten agrariërs, Agrarisch Collectief Waddenvogels, Wetterskip Fryslân, de wadden gemeenten, Provincie Fryslân, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming, de plaatselijke vogelwacht en It Fryske Gea zich in om bovenstaande problemen op te lossen. De hoofdopgaven voor de pilots op Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog zijn:

  • Aanpassen van de waterhuishouding in de polders in enkele pilotgebieden: door ingrepen in de waterhuishouding in de polder kunnen meer natuurlijke (grond)waterovergangen ontstaan in en om de Natura 2000-gebieden;
  • Opzetten van pilots voor natuurinclusieve landbouw en agrarisch natuurbeheer;
  • Ontwikkelen van een stakeholdernetwerk rondom Natura 2000-gebieden op de eilanden en bewustwording van ieders impact;
  • Ontwikkelen van een KANO (test) voor biodiversiteit.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met Cindy Groenewoud van Provincie Fryslân via c.groenewoud@fryslan.frl.