Versterking van 12 plasdras-gebieden

De oproep van het Dinamo Fonds en ‘Het Samen Voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds van september 2023 heeft 12 versterking -en uitbreidingsprojecten van bestaande plasdras gebieden opgeleverd. Met een bijdrage van 92.500 euro worden vijf boeren, vier boerencollectieven en drie natuurorganisaties gesteund in de provincies Fryslân, Groningen, Overijssel, Utrecht en Noord-Holland. Deze gebieden worden al gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan broedende weidevogels. De bijdragen worden ingezet om in weidevogelgebieden rondom of in bestaande plasdras gebieden, verbeterende maatregelen te treffen om hiermee de biodiversiteit verder te versterken, zodat er meer weidevogels succesvol hun jongen kunnen groot brengen.

 

Boeren, collectieven en natuurbeheerorganisaties geselecteerd

Het animo voor de ondersteuningsregeling is groot; vele boeren, vogelwachten, particulieren en natuur- en landschapsorganisaties dienden een aanvraag in. Uiteindelijk zijn vijf veehouders, vier boerencollectieven en drie natuurbeheerorganisaties geselecteerd. Hun kwalitatieve projectaanvragen tonen aan dat de liefde en zorg voor de weidevogels groot is. De veehouders houden samen met de vogelwachten de aantallen broedende weidevogels nauwlettend bij en zetten zich actief in om een nog beter leefgebied voor weidevogels te creëren, net als de natuurbeheerorganisaties. De aanwezige ervaring met weidevogelbeheer en hun bezieling geeft vertrouwen in de goede uitvoering van de werkzaamheden.
 

Impuls biodiversiteit met uitbreiding en verbetering van plasdras

 
Met een plasdras situatie wordt het waterpeil (tijdelijk) verhoogd op een perceel in het landelijk gebied. Dit creëert ideale omstandigheden in weilanden voor broedende weidevogels. Door het hogere waterpeil blijven bodemdieren namelijk meer aan het oppervlak én is de bodem beter doordringbaar voor vogelsnavels; dit zorgt voor meer voedsel voor weidevogels en hun jongen. Om het water langer vast te houden worden bij de 12 projecten onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd: de aanleg van buizen, greppels, dijkjes, extra stuwen en de aanschaf van zonnecollectoren-waterpompen. En de percelen worden met kruidenmengsels ingezaaid om meer diversiteit aan insecten te creëren. Naast deze werkzaamheden worden ook de kosten voor het meten van de waterkwaliteit gefinancierd zodat hierover meer inzicht komt.
 

Samenwerking en afstemming organisaties

 
De succesvolle start van deze regeling van het Dinamo Fonds en Het Samen Voor Biodiversiteit Innovatiefonds is mede mogelijk gemaakt door de goede afstemming met de partijen uit het veld zoals BoerenNatuur, de Vogelbescherming Nederland en Natuur&Milieu.
De factsheet over plasdras -en weidevogelbeheer van de Vogelbescherming en de speciaal voor deze regeling gemaakte factsheet over waterkwaliteit van Natuur&Milieu hebben gezorgd voor goede basisinformatie bij deze regeling. Daarnaast hebben de Vogelbescherming Nederland en Natuur&Milieu input gegeven voor de definitieve selectie van de projecten. 
Versterking van twaalf plasdras gebieden in vijf provincies
De provincie Fryslân is koploper met maar liefst vijf plasdras gebieden die versterkt worden; Goudenboaiem te Heeg-Woudsend, Kloostervaart te Hartwerd-Burgwerd, Oudega, Jutrijp-Hommerts te Jutrijp en Soarremoarre te Nes. In de provincie Noord-Holland zijn er drie plasdras gebieden; weidevogelgebied bij Wagejot op Texel, de Hempolder te Akersloot en polder Zeevang te Purmerend. Hierna volgt de provincie Utrecht met twee gebieden; Eempolder Soest en Hoogeind te Leerdam. En als laatste de provincies Groningen en Overijssel met elk één gebied; de Koningslaagtepolder te Bedum en plasdras gebied te Witharen. In september 2024 zal het Dinamo Fonds een tweede regeling openen voor projectaanvragen om beheerders van plasdras-gebieden te ondersteunen met de uitbreiding en versterking van hun gebieden, hiervoor stelt het fonds een bedrag van 100.000 euro beschikbaar.
 

Over het Dinamo Fonds


Het Dinamo Fonds is als vermogensfonds opgericht vanwege bezorgdheid over de achteruitgang van onze leefomgeving. Door de afnemende biodiversiteit verzwakken populaties van dieren- en plantensoorten en dreigen deze uit te sterven. Hiermee verdwijnen ecosystemen en verandert het klimaat met grote gevolgen voor mens en dier. Wij zetten ons daadkrachtig in voor herstel van de biodiversiteit en het cultuurlandschap met het ondersteunen van bijzondere projecten en initiatieven die gefinancierd worden uit het rendement van ons vermogen. En met extra donaties, schenkingen en nalatenschappen kunnen wij blijvend het herstel en behoud van de biodiversiteit en onze bijzondere landschappen steunen.
 

Over het Innovatiefonds en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel


Het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds stimuleert innovatieve vormen van samenwerking tussen burgers en grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit in een specifiek gebied te versterken. Het Innovatiefonds is onderdeel van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel dat zich inzet voor aanleggen of behouden van landschapselementen. In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel hebben 150 partijen zoals natuurorganisaties, boerenorganisaties, kennisinstellingen, overheden en bedrijven zich aangesloten bij deze maatschappelijke beweging om biodiversiteitsverlies om te buigen naar biodiversiteitsherstel.