All4Biodiversity en Deltaplan publiceren Kennis- en innovatieagenda voor biodiversiteit

Wageningen – Om de biodiversiteit in Nederland te herstellen, zijn kennis en innovatie hard nodig. Daarom publiceerden LIFE IP All4Biodiversity en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel op 16 maart de Kennis- en innovatieagenda voor biodiversiteit. Dit gebeurde tijdens een online bijeenkomst waar meer dan 100 partners, supporters en andere geïnteresseerden aanwezig waren. De agenda benoemt de kennis- en innovatieopgaven voor biodiversiteitsherstel. Met deze opgaven willen All4Biodiversity en het Deltaplan alle betrokken stakeholders mobiliseren om samen aan de slag te gaan om biodiversiteit te herstellen.

 

Werkgroep Kennis en innovatie
Wij zien kennis en innovatie als onmisbare succesfactoren voor biodiversiteitsherstel. Daarom hebben wij de werkgroep ‘Kennis en innovatie’ opgericht, waaraan verschillende partners deelnemen. Het ontwikkelen van de Kennis- en innovatieagenda is een van de activiteiten van deze werkgroep.

Inhoud van de Kennis- en innovatieagenda

Voor zeven domeinen, te weten landbouw, bos, water, openbare ruimte, natuur, stad en financiële sector, zijn na een zeer uitgebreide stakeholderconsultatie de meest urgente kennis en innovatie-opgaven voor biodiversiteitsherstel bepaald. Per domein zijn 7 tot 10 innovatie-opgaven geïdentificeerd en ook de belangrijkste belemmeringen voor kennisimplementatie. Er is gekeken naar de grote innovatie-opgaven met betrekking tot biologische processen, technische innovatie, sociale economische vraagstukken en vragen inzake regelgeving.  

Daarnaast wordt in de agenda stilgestaan bij meer overkoepelende, integrale onderzoeksthema’s. De kennis- en innovatieopgaven zijn geduid op basis van complexiteit, toepasbaarheid van kennis en impact op biodiversiteit. Hiermee wil het Deltaplan duidelijk maken in welke onderzoeksprogramma’s de kennisopgaven zouden moeten landen.

Download de agenda

 

Reflecties op de agenda

Hans Hillebrand van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit reageerde enthousiast op de agenda en gaf aan: ‘’Wij als LNV gaan dankbaar gebruik maken van dit document en denken graag mee met dit netwerk over de vervolgstappen’’. Martijn Los van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek vult aan: ‘’ NWO brengt wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar en dit document met directe feeling met het veld is voor de synergie heel waardevol!’’.   

Liesje Mommer van Wageningen University & Research vertelde dat uit de agenda duidelijk naar voren komt dat er vooral grote opgaven liggen op het sociaal-economische domein om te komen tot biodiversiteitsherstel. Annemarie Breukers van TKI Agro & Food benadrukte het belang om ook voor kleine initiatieven samenwerking tussen onderzoek en praktijk te realiseren die ervoor zorgen dat zaken in beweging komen. Marcel Belt van Hoogheemraadschap van Delfland pleitte ervoor om de quick wins die in de agenda staan genoemd nu snel op te pakken.

 

Volgende stappen

Theo Vogelzang van Landschappen NL gaf ook een reflectie en merkte op dat om de agenda te koppelen aan de praktijk, de volgende stap zou moeten zijn om concreet af te spreken als overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen wie nu waar mee aan de slag gaat.  

Dit werd beaamd door Koos Biesmeijer van Naturalis. Hij benadrukte daarbij het belang van samenwerking tussen de verschillende maatschappelijke actoren. Juist hierin kunnen we volgens hem veel leren van de natuur. ‘’Natuur is de ultieme netwerker. Er is geen boom die zonder schimmel kan leven, en bijna geen plant zonder bij en andersom. Als Deltapan hebben we het netwerk om met elkaar de kennis- en innovatieagenda tot een succes te brengen''.

 

Samen voor biodiversiteit

Iedereen kan bijdragen aan biodiversiteitskennis en mede-eigenaar zijn van onderzoek op dit gebied: van bioloog, socioloog en econoom tot natuurbeschermer, ambtenaar en burger. Daarom willen All4Biodiversity en het Deltaplan met deze Kennis- en innovatieagenda een leidraad bieden voor haar eigen activiteiten en die van partners, en voor allerlei andere partijen en financiers die zich in willen zetten voor biodiversiteitsherstel. Zo inspireert het Deltaplan haar partners om te komen tot gezamenlijke projecten en aanpak, en daarmee biodiversiteitsherstel te realiseren.