Lancering Aanvalsplan Landschap

Vorige week is het Aanvalsplan Landschap gelanceerd. In het Aanvalsplan wordt ingezet op 10% gebiedseigen landschapselementen. Dit betekent dat het doel is om in 2050 10% van het landelijke gebied in te richten voor groene en blauwe landschapselementen. Hieronder verstaan we ‘kleine’ natuurelementen die ons landschap in belangrijke mate vormgeven. Denk hierbij aan houtige elementen zoals singels, bomenrijen, houtwallen, heggen, hagen, knotbomen, graften, griendjes en hoogstamboomgaarden maar ook om kruidenrijke akkerranden en natte elementen zoals slootkanten, natuurvriendelijke oevers en poelen.

 

Overhandiging Minister

Het aanvalsplan is vorige week overhandigd aan Christianne van der Wal (Minister voor Natuur en Stikstof), Pieter van Geel (Voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Landbouw en Landgebruik van het Klimaatakkoord) en aan Hagar Roijackers (gedeputeerde bij de provincie Brabant) en Huib van Essen (gedeputeerde bij de provincie Utrecht) die namens het IPO aanwezig waren. Daarnaast werd er ook een presentatie gegeven door o.a Carlo Braat over de pilot Brabants Bodem. Hij vertelde over het belang van integraal beheer en kondigde aan klaar te staan om de eerste 1000 km groene dooradering uit te gaan voeren.

 

Een coalitie van partijen verenigd in Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft op verzoek van de overheid het Aanvalsplan opgesteld. Deze coalitie bestaat uit een brede selectie van maatschappelijke organisaties, provincies, waterschappen en bedrijven. Ook de ministeries van LNV, BZK, en OCW hebben bijgedragen aan het opstellen van het Aanvalsplan. De Minister en de gedeputeerde omschreven het belang van het grote aantal partijen dat hierin hebben samengewerkt.

 

Uitvoering grondeigenaren

Het kan gaan om allerlei vormen van grond, die in eigendom is van overheden, agrariërs en particulieren. Louise Vet, voorzitter Stichting DeltaplanBiodiversiteitsherstel: “Voor agrariërs en andere particuliere grondeigenaren staat voorop dat het financieel voldoende aantrekkelijk moet worden gemaakt om hen te verleiden bij te dragen. Het Rijk, provincies en gemeenten met grond in eigendom kunnen en moeten er ook zelf mee aan de slag. Daarnaast hebben waterschappen als beheerder van rivieren, beken, vaarten en sloten en wegen, kades en dijken een belangrijke rol bij het realiseren van de ambitie”.

 

Realisatie in praktijk

Via het Nationaal Programma Landelijk Gebied en het ruimtelijke ordeningssysteem rond de Omgevingswet dient het Aanvalsplan concreet te worden, met doelen, instrumenten en geld. Voorzien is een heldere regie van Rijksoverheid en provincies en actie van lagere overheden, agrariërs, particulieren en terreinbeherende partijen. Daarvoor is het van belang dat toereikend middelen ter beschikking worden gesteld, door het Rijk en aanvullend door andere overheden en private partijen. Dit betekent dat er tot 2030 7,5 miljard nodig is om het in de praktijk mogelijk te kunnen maken. Implementatie van de groen-blauwe dooradering is een bouwsteen voor de gebiedsgerichte aanpak van NPLG.

 

Het Aanvalsplan verhoogt de lanschappelijke kwaliteit en diversiteit van het Nederlandse landschap en draagt significant bij aan het halen van onze Europese verplichtingen rondom biodiversiteit, de klimaatopgeave en schoon water. Ook levert het een belangrijke bijdrage aan natuurinclusieve landbouw door maatschappelijke diensten te belonen.

Bekijk de presentatie van Brabants Bodem hier

Lees het aanvalsplan hier

 

Het webinar is hieronder terug te kijken: