Succesvolle kennisuitwisseling bodembeheer akkerbouw in Willemstad

Op 5 november vond de bijeenkomst “Kennisuitwisseling bodembeheer op akkerbouwbedrijven” plaats in Willemstad, georganiseerd door BoerenNatuur en Collectief ANB West-Brabant.  Twee akkerbouwers, beiden actief bezig met verduurzaming van de bodem in de akkerbouw, presenteerden hun ervaringen. Ook provincie Flevoland deelde haar ervaringen en Aard Mulders van het Ministerie van LNV informeerde de aanwezigen over de ontwikkelingen voor de ecoregeling in het kader van het nieuwe GLB. De bijeenkomst met 28 deelnemers werd afgesloten met een veldbezoek bij een akkerbouwer in Oudemolen. De bijeenkomst werd georganiseerd in het kader van LIFE IP All4Biodiversity en de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw. 

 

Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw

De aanwezigen werden welkom geheten door de voorzitter van het collectief, Sjaak van Schie. Carleen Weebers van BoerenNatuur gaf als eerste een presentatie en vertelde dat in navolging van de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij wordt gewerkt aan een vergelijkbaar systeem voor de akkerbouw. Ze schetste het doel van deze pilot: de biodiversiteit in kaart brengen op akkerbouwbedrijven, zodat dit op termijn beloond kan gaan worden. Ook refereerde ze aan goede gesprekken en inventarisaties bij zes akkerbouwbedrijven die onlangs plaatsvonden.

 

Ervaringen van akkerbouwers

Akkerbouwer Phily Brooijmans van het biologisch akkerbouwbedrijf Govert van Dis-Phily Brooijmans uit Oudemolen hield een presentatie over vruchtwisseling, groenbemesters, bemesting algemeen en grondbewerking op hun bedrijf. Zo maakt het bedrijf bijvoorbeeld zoveel mogelijk gebruik van ecoploegen. Het bedrijf heeft positieve ervaringen met hun aanpak. 

Akkerbouwer Dingeman Burgers uit Zevenbergschen Hoek informeerde de aanwezigen over zijn ervaringen van meerdere jaren inzet om de bodem te verbeteren, zoals met de bewerking van de bodem, de juiste groenbemesters en het verhogen van het gehalte organische stof (koolstofopslag). Het biologische leven in de bodem is verbeterd en dat werpt zijn vruchten af.  Een goede bodem zorgt namelijk voor een hogere opbrengst van het gewas en de bodem is met een meer open structuur beter bestand tegen klimaateffecten, zoals bij extreme buien.  

 

Belang van kennisdeling

Anna Zwijnenburg, landbouwadviseur van o.a. Flevolands Agrarisch Collectief (FAC), onderstreepte dat kennis van verduurzaming alleen maar meer wordt, indien kennis wordt gedeeld. Het FAC is naast agrarisch natuurbeheer ook betrokken bij meerdere projecten, zoals op het gebied van waterkwaliteit (Schoner water Flevoland) en actieplannen voor bodem en water, waaronder voor klimaat. Het FAC is zeer actief om de bodemkwaliteit te verbeteren, Anna schetste de activiteiten van de organisatei om de bodemstructuur maximaal te verbeteren. Ze liet beelden zien van een verdichte bodem en een bodem met een goede structuur met veel biologisch leven in de bodem, en pleitte voor een integrale benadering voor het eigen bedrijf van de akkerbouwer. 

 

Doorontwikkeling van ecoregeling

Aard Mulders van het Ministerie van Landbouw en lid van het team Nationaal Strategisch Plan (NSP) in het kader van het Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid (GLB), gaf, als laatste spreker aan dat de NSP een zoektocht is naar een duurzamere landbouw. In 2023 start de nieuwe GLB-periode met daarin opgenomen de ecoregeling. Die regeling, met verhoudingsgewijs veel bodemmaatregelen,  zal worden doorontwikkeld en de kans is reëel dat er na bijvoorbeeld drie jaar een uitbreiding komt op deze regeling. Uiterlijk eind december 2021 dient het NSP te worden ingediend bij de Europese Commissie. 

 

In de praktijk

Na de lunch volgde een interessante bijeenkomst bij het akkerbouwbedrijf van Govert van Dis en Phily Brooijmans. Het was te nat om het land op te gaan, maar Govert en Phily lichtten vanuit het erf hun ervaringen op hun biologisch akkerbouwbedrijf toe. Er wordt geen kunstmest toegepast en bepaalde organische meststoffen worden vanuit het buitenland aangevoerd. Monsters grond van hun percelen was op het erf beschikbaar en Anna Zwijnenburg lichtte de verschillen in bodemstructuur en bodemleven toe. Ook gaf ze aan hoe belangrijk de keuzes zijn die akkerbouwers maken op hun bedrijf. Eén van de vele keuzes die Govert en Phily maken is ook het toepassen van de juiste type tractorbanden, als ze het land oprijden.


Govert van Dis geeft uitleg aan de groep

 

Meer weten?

Geïnteresseerden kunnen de PowerPoints opvragen bij Ad Backx, secretaris van het collectief, via secretaris@anbwestbrabant.nl