Update pilot Geuldal en Heuvelland (Limburg)

LIFE IP All4Biodiversity is een zesjarig programma (2020-2025) om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen. Dit gebeurt door middel van onderzoek en pilots in vijf provincies. Hier wordt door middel van een gebiedsgerichte aanpak gewerkt aan kennis en biodiversiteitsherstel, in nauwe samenwerking met partners uit de gebieden rondom de pilots. In dit artikel geven we een update over de voortgang van de pilot in het Geuldal en Heuvelland. Hier wordt gewerkt aan de actielijnen Governance (A2) en Nieuwe verdienmodellen (C2).

 

Pilot Geuldal en Heuvelland (Limburg)

In het Zuid-Limburgse heuvellandschap zijn veel planten en dieren te vinden die je nergens anders in Nederland tegenkomt. In het gebied ontspringen talloze bronnetjes en is veel water te vinden.

Maar dit mooie landschap kent een aantal knelpunten. Er zit te veel nitraat (stikstof) en fosfaat in het water. Deze stikstof komt in hoger gelegen gebieden – via bemesting – op de grond en spoelt uit, met name in de lager gelegen gebieden van het Geuldal. Dat moet anders, voor de natuur en voor het drinkwater. Daarnaast zorgt het vele water in het Heuvelland voor overlast. Aan de andere kant is het er ’s zomers vaak te droog, en loopt ook hier de diversiteit aan soorten steeds verder terug.

 

Samen aan de slag

Verschillende partijen in het gebied hebben de krachten gebundeld om bovenstaande issues samen aan te pakken. Dat doen ze integraal, en in nauwe samenwerking met de agrariërs in het gebied. Door een groot aantal gebiedspartijen, namelijk het waterschap, Water Maatschappij Limburg, de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond, een zevental gemeentes en de provincie, een is al een uitvoeringsovereenkomst ondertekend. Deze uitvoeringsovereenkomst heeft tot doel om samen aan de verduurzaming van water- en bodembeheer te werken in het agrarisch gebied.

 

Bedrijfsbezoeken en subsidieregeling

Om in kaart te brengen welke mogelijkheden er voor individuele agrariërs liggen, worden er bedrijfsbezoeken georganiseerd. Bij de bedrijfsbezoeken kunnen adviseurs gebruik maken van een ‘maatregelenkist’ die bestaat uit direct toepasbare maatregelen en indirect toepasbare maatregelen.

Direct toepasbare maatregelen zijn gebaseerd op vrijwilligheid, zijn relatief eenvoudig uit te voeren door de boer en zijn kosteneffectief voor de agrariër. Onder de indirect toepasbare maatregelen vallen maatregelen met een verwachte essentiële bijdrage aan het reduceren van nutriëntenuitspoeling en waterberging. De implementatie van deze maatregelen is relatief complex en brengt meer kosten met zich mee.

Voor de toepassing van deze maatregelen is een subsidieregeling voorzien. De bedrijfsbezoeken worden ingezet om de maatregelen onder de aandacht van de agrariërs te brengen. Bij het pilotgebied zijn circa 180 agrariërs betrokken. Zowel de bedrijfsbezoeken als de subsidieregeling worden op dit moment uitgewerkt.

 

Meer weten?

Ga dan naar de pagina van pilot Geuldal en Heuvelland.