Gebiedsgerichte samenwerking voor biodiversiteit

Naast de pilots die zich richten op het behoud van biodiversiteit in het gebied is LIFE IP All4biodiversity ook actief op verschillende actielijnen. Eén van die actielijnen is Governance (A2). Want biodiversiteit is het meest gebaat bij samenwerking tussen alle grondgebruikers in een gebied die hun werkzaamheden op elkaar afstemmen.

Door te focussen op samenhang binnen een gebied, wordt versnippering van de inspanningen voorkomen. Versterkte samenwerking in een gebied tussen verschillende grondgebruikers, overheden, boerenorganisaties, maatschappelijke organisaties en marktpartijen is een belangrijke voorwaarde voor succes.

Voor elk pilotgebied is daarom een bestuursstructuur (governance) ingericht, passend bij de lokale situatie. Doel is een gecoördineerd beheer van een natuurgebied en het omliggende landgebruik om zo de Natura 2000-doelstellingen te realiseren.

Leidraad gebiedsgerichte samenwerking

Vanuit stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, een van de partners van All4Biodiversity, is een ‘Leidraad voor gebiedsgerichte samenwerking’ ontwikkeld. Deze is ontwikkeld door de werkgroep Gebiedsgerichte samenwerking, waar BoerenNatuur, Gemeente Hoekse Waard; Radbout Universiteit Nijmegen, SBNL Natuurfonds, NIOO-KNAW; Stichting Groene Grensverleggers aan deelnemen.

Stakeholderbijeenkomst LIFE IP All4Biodiversity

Daarnaast zullen zo'n 70 betrokken stakeholders a.s vrijdag met elkaar samenkomen voor de bijeenkomst Nationaal Porgramma Landelijk Gebied & LIFE IP All4Biodiversity. Tijdens deze bijeenkomst  gaan we samen in gesprek over gebiedsgerichte samenwerking en horen we hoe de uitrol van het programma in de praktijk verloopt. Tijdens de workshops worden er praktische tools voor governance gedeeld en is het mogelijk om op bezoek te gaan bij natuurinclusieve agrarische ondernemers in het Van Gogh Nationaal Park. Meer informatie? Klik hier.

Toolbox voor Biodiversiteit

In de werkgroep wordt kennis gedeeld over goede (en minder goede) voorbeelden. Deze informatie wordt verzameld in onze Toolbox voor Biodiversiteit.

Ga naar de Toolbox

Daarnaast wordt momenteel onderzoek gedaan naar welke vormen van gebiedssamenwerking succesvol zijn en welke succesfactoren hier geïdentificeerd kunnen worden. Er is al vastgesteld dat er nog meer dan voorheen gefocust gaat worden op het versterken van wederzijds leren. Dit gebeurt door het inrichten en uitvoeren van praktijknetwerken voor gebiedsgericht samenwerken dat gezien kan worden als een instrument voor kennisuitwisseling. Hierbij worden vooral professionals in gebiedsprocessen aangesproken en vinden er binnen het praktijknetwerk trainingen plaats over Samenwerkingstypologie.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met actiehouder Margo Meijerink via margo@samenvoorbiodiversiteit.nl.