Factsheets met praktische handvaten voor natuurinclusieve landbouw gepubliceerd

Projectpartner BoerenNatuur heeft in het kader van het programma LIFE IP All4Biodiversity drie nieuwe factsheets gepubliceerd voor de kennisdossiers Bodem, Weidevogels en Monitoring. Eerder werden al acht factsheets over andere kennisdossiers gepubliceerd. De factsheets zijn ontwikkeld in het kader van de Actielijn Kennis, Innovatie en Educatie (C4.1). Ze bevatten praktische handvaten, (verwijzingen naar) beschikbare kennis en kleurrijke praatplaten die het belang van de verschillende thema’s illustreren. Dit sluit aan bij het speerpunt van All4Biodiversity om in de gehele Nederlandse agrarische sector kansen te bieden voor natuurinclusieve bedrijfsvoeringen, wat bijdraagt aan het behalen van de Natura 2000-doelstellingen.

De factsheets zijn ontwikkeld door BoerenNatuur in samenwerking met agrarische collectieven, soortenorganisaties en Wageningen UR.

Kennisdossiers

Het All4Biodiversity programma bestaat uit 9 actielijnen (A t/m E). Voor elke actielijn is een actiehouder benoemd. Voor Actielijn Kennis, Innovatie en Educatie (C4.1) is BoerenNatuur verantwoordelijk. Het adresseren van kennislacunes en wat er voor nodig is om deze in te vullen, is een belangrijke succesfactor voor All4Biodiversity. De Actielijn is door BoerenNatuur uitgewerkt in een twaalftal kennisdossiers:

 1. Kennis
 2. Akkervogels
 3. Bodem
 4. Droge dooradering
 5. Duurzame akkerbouw
 6. Klimaat
 7. Kruidenrijk grasland
 8. Monitoring
 9. Natte dooradering
 10. Organisatieontwikkeling
 11. Water
 12. Weidevogels

Deze kennisdossiers zijn het middel om de rol te duiden die de landbouw en de agrarische collectieven kunnen spelen in het dichterbij brengen van de Natura 2000-biodiversiteitsdoelen.

 

Download de factsheets

Voor elk kennisdossier wordt een factsheet ontwikkeld. Hieronder zijn de al beschikbare factsheets te downloaden.

      

      

      

   

 

De factsheets zijn vrij te gebruiken voor projectpartners en andere geïnteresseerden. Ze zijn opgemaakt in een makkelijk te printen formaat, zodat het ook mogelijk is de factsheets fysiek mee het veld in te nemen.

 

Meer weten?

Meer weten over de factsheets of kennisdossiers? Neem dan contact op met actiehouder Carleen Weebers via cweebers@boerennatuur.nl of ga naar www.boerennatuur.nl/kennis.