Actielijnen

Waar richten we ons op

Actielijn

C4.1 Kennis, innovatie en onderwijs

Een belangrijke succesfactor voor het project LIFE IP All4Biodiversity is het adresseren van kennislacunes en wat ervoor nodig is om deze in te vullen. Vandaar dat actielijn C.4.1 ingaat op kennis, innovatie en educatie uitgewerkt in een twaalftal kenniscirkels.

Deze kenniscirkels zijn het middel om de rol te duiden die de landbouw en de agrarische collectieven kunnen spelen in het dichterbij brengen van de Natura 2000-biodiversiteitsdoelen. Naar schatting ligt 80.000 tot 90.000 hectare landbouw grond binnen begrensd Natura-2000 gebied en tezamen met de omliggende gebieden gaat het om enkele honderdduizenden hectares.

Centraal staat het trainen van trainers. Met de bijeenkomsten die georganiseerd gaan worden in het kader van het LIFE IP project willen we naast pasklare kennisproducten ook zorgen voor een hele nieuwe groep aan getrainde experts in wording. Het op te zetten programma zal aansluiten bij waar partijen als BoerenNatuur, agrarische collectieven, kennisnetwerk OBN, onderwijsinstellingen, boerenclubs, terreinbeherende organisaties en vele anderen al langer mee bezig zijn. In de twaalf kenniscirkels met onderwerpen variërend van duurzaam waterbeheer tot monitoring tot organisatiemanagement is er de komende jaren alle ruimte voor actuele kennisvragen beantwoording en deze beschikbaar maken voor de doelgroep.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met actiehouder Lieneke Bakker, lbakker@boerennatuur.nl

 

De getoonde foto's zijn eigendom van BoerenNatuur

Actielijn actueel

43 items

Uitgebreide terugblik bijeenkomst 'Aan de slag met Basiskwaliteit Natuur'

Op woensdagmiddag 29 mei 2024 organiseerden Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel en het Ministerie van LNV de bijeenkomst 'Aan de slag met Basiskwaliteit Natuur'. Ruim 200 deelnemers kwamen samen in het Akoesticum in Ede om kennis én praktijkervaringen te delen over Basiskwaliteit Natuur. De middag begon plenair met interessante verhalen vanuit, en vragen aan het Ministerie van LNV, Vogelbescherming Nederland, Naturalis en het Deltaplan.
Lees meer >

Aldeboarn-De Deelen: op excursie!

Vrijdag 5 april: het evenement ‘Gebiedsgericht Samenwerken’ in het Provinciehuis Friesland. 's Middags was er een excursie per bus in het gebied Aldeboarn-De Deelen.
Lees meer >

Gebiedsgericht Werken: lesson's learned

Tijdens de workshop ‘Gebiedsgericht Werken’ schetsen Florette Reinman, Anne Meijer en Guido Steinbuch een beeld van de projecten en hoe zij daarin gebiedsgericht werken aanpakken. Al snel wordt duidelijk dat de verschillende gebieden ieder hun eigen uitdagingen kennen. 
Lees meer >

Eindrapportage werkgroep Overgangsgebieden Natura2000: Keimpe Wieringa vertelt

In de werkgroep Gebiedsgerichte Samenwerking van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gaf Keimpe Wieringa, senior adviseur bij Wing, een toelichting op het eindrapport van de werkgroep 'Overgangsgebieden Natura2000', welke eind 2021 van start ging. Wing werd gevraagd om de werkgroep te faciliteren. Eind 2023 bracht de werkgroep een eindrapportage over toekomstperspectief voor overgangsgebieden uit. Katja Zweerus (Stichting Deltaplan) ging hierover in gesprek met Keimpe Wieringa (Wing).
Lees meer >

Life IP bijeenkomst 5 april over Gebiedsgericht samenwerken

Op 5 april organiseert Stichting Deltaplan Biodiversteitsherstel i.s.m. LIFE IP All4Biodiversity een inspiratiedag over gebiedsgericht samenwerken. We zijn te gast bij de Provincie Fryslân in Leeuwarden. Ruim aandacht wordt besteed aan de Friese aanpak rondom gebiedsgericht samenwerken (o.a. de uitrol van het Friese Programma Landelijk Gebied, toelichting op verschillende vormen van gebiedsgericht samenwerken en de toepassing van KPI’s). Ook komen op deze dag uiteenlopende praktijkvoorbeelden van gebiedsgericht samenwerken in andere provincies aan bod in verschillende workshops.
Lees meer >

Dakbloemweides in Maastricht om de stad te vergroeien

De gemeente Maastricht legt ruim 1900 m2 dakbloemweides aan. Dit is een initiatief van Dakbloemenweide in samenwerking met CNME en Gemeente Maastricht. Zo realiseren zij een buurtcollectief om meer groen en biodiversiteit toe te voegen aan de bebouwde omgeving.
Lees meer >

Zet het Nederlandse landschap weer op de kaart!

LandschappenNL heeft samen met 11 organisaties in de Tweede Kamer een landschapspetitie aangeboden, met de oproep: ‘Zet het Nederlandse landschap weer op de kaart!’. De petitie, met landschapskaart, werd overhandigd door directeur-bestuurder Hank Bartelink en goed ontvangen door de in groten getale aanwezige Kamerleden, die hun paraaf zetten op die plekken op de kaart waar ze zich het meest thuis voelen.
Lees meer >

Versterking van 12 plasdras-gebieden

De oproep van het Dinamo Fonds en ‘Het Samen Voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds van afgelopen september heeft 12 versterking -en uitbreidingsprojecten van bestaande plasdras gebieden opgeleverd. Met een bijdrage van 92.500 euro worden vijf boeren, vier boerencollectieven en drie natuurorganisaties gesteund in de provincies Fryslân, Groningen, Overijssel, Utrecht en Noord-Holland. Deze gebieden worden al gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan broedende weidevogels. De bijdragen worden ingezet om in weidevogelgebieden rondom of in bestaande plasdras gebieden, verbeterende maatregelen te treffen om hiermee de biodiversiteit verder te versterken, zodat er meer weidevogels succesvol hun jongen kunnen groot brengen.
Lees meer >

Seminar 'Biodiversiteitsversnellers'

Op dinsdag 21 november kwamen de partners en supporters van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel bijeen in het Akoesticum in Ede voor een seminar over ‘biodiversiteitsversnellers’. Het was een vol maar interessant programma. Zo’n 100 geïnteresseerden luisterden naar uiteenlopende presentaties over manieren om de groei van biodiversiteit te bevorderen en versnellen.
Lees meer >

Toolbox voor Biodiversiteit: de ambities

Op 16 november 2023 organiseerde Life IP All4Biodiversity een partnerbijeenkomst met werksessies over onder andere de ambities van de ‘Toolbox Samen Voor Biodiversiteit’. Hoe de Toolbox gekoppeld zou kunnen worden aan de Agenda Natuurinclusief en het Nationaal Programma Landelijk gebied (NPLG) stond daarbij centraal. Hierover zijn verschillende perspectieven gedeeld en is er gediscussieerd over welke rol de Toolbox moet hebben om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan meer biodiversiteit.
Lees meer >

Agenda Natuurinclusief 2.0 gepubliceerd

Op 3 november 2023 overhandigde Ambassadeur Natuurinclusief André van der Zande de Agenda Natuurinclusief 2.0 aan een aantal leden van de ministerraad. Hiermee wordt er vaart gezet achter het doel richting een natuurinclusieve samenleving in 2050. In de Agenda Natuurinclusief 2.0 worden de stappen voor de komende jaren beschreven. De Agenda is ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen publiek en private partijen.
Lees meer >

Op bezoek bij…. Pilot Veluwezoom IJssel

We delen graag meer over de pilots, want hoe staat het nu met de natuur daar? Welke onderzoeken worden er uitgevoerd en wat vinden we aan biodiversiteit in het gebied? Deze keer nemen we je mee naar pilot Veluwezoom IJssel!
Lees meer >