Actielijnen

Waar richten we ons op

Actielijn

A1 KANO Quickscan

De KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) is een quickscan die de kansen voor natuurgebieden in beeld brengt, en inventariseert welke acties bijdragen aan de verbetering van de algehele natuurkwaliteit. De tool maakt het mogelijk om betrokken partijen, zoals beheerders, provincie, gemeenten, agrariërs, waterschappen, natuurexperts en anderen een stem te geven, en om samen inzichtelijk te krijgen waar de prioriteiten voor herstel van natuur en biodiversiteit liggen. 


Gezamenlijke visie

De KANO is toepasbaar op een zelf te definiëren gebied en kan dus op een landschap met zowel een natuurgebied als een omliggend gebied worden toegepast. De tool is juist daarom erg geschikt als startpunt voor een gebiedsproces en/of onderbouwing voor een lange termijn visie en geeft handvatten hoe deze vervolgens kan worden bewerkstelligd. Door alle stakeholders vanaf het begin bij het proces te betrekken, wordt een gezamenlijke aanpak gefaciliteerd. 

De KANO is bedoeld voor diverse partijen binnen een gebied. De tool wordt geïnitieerd en begeleid door de provincie, en vervolgens uitgezet bij betrokken partijen. Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige gebiedskennis en expertise, om zo samen tot de belangrijkste inzichten met betrekking tot natuurkansen te komen. 


Schermafbeelding van het webformulier waar meerdere deelnemers hun scores kunnen toekennen per onderwerp

 

Schermafbeelding van het eindresultaat van de quickscan, een matrix per de gemiddelde scores voor elk aangrijpingspunt. Ook zijn de scores per knop beschikbaar in matrix en is er een excel download met alle scores en commentaren voor gezamenlijke analyse en besluitvorming.


Algehele natuurkwaliteit

De KANO Quickscan bouwt voort op de Ecologische Landschap Assessment ontwikkeld en uitgevoerd door Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) in 2020. Aan de hand van 41 onderwerpen, onderverdeeld over zes overkoepelende aangrijpingspunten en vier dimensies (impact, realiseerbaarheid, huidige inzet en kennis) worden kansen in het gebied inzichtelijk gemaakt. Nadat de verschillende criteria zijn doorgelopen vloeit uit de analyse een overzicht van kansen met betrekking tot het gebied voort, en is het mogelijk te inventariseren welke acties een positief effect hebben op de algehele natuurkwaliteit in het gebied. 

 

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen kun je contact met ons opnemen via kano@naturalis.nl, of maak zelf kennis met de tool via: KANO Quickscan.

Actielijn actueel

13 items

Terugblik op stakeholderbijeenkomst ‘NPLG & All4Biodiversity’

Op 8 december vond de bijeenkomst ‘Nationaal Programma Landelijk Gebied & LIFE IP All4biodiversity’ plaats in Landgoed Huize Bergen in Vugt. Na 2 jaar kwamen de bijna 100 betrokken stakeholders weer fysiek bij elkaar. Aanwezig waren betrokkenen overheden, natuurorganisaties, boerenorganisaties, kennisinstellingen, provincies en bedrijfsleven.
Lees meer >

Webinar KANO Quickscan op 31 januari 2023

De KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) is een quickscan die de kansen voor natuurgebieden in beeld brengt, en inventariseert welke acties bijdragen aan de verbetering van de algehele natuurkwaliteit. De tool maakt het mogelijk om betrokken partijen, zoals beheerders, provincie, gemeenten, agrariërs, waterschappen, natuurexperts en anderen een stem te geven, en om samen inzichtelijk te krijgen waar de prioriteiten voor herstel van natuur en biodiversiteit liggen. 
Lees meer >

Gebiedsgerichte samenwerking voor biodiversiteit

Naast de pilots die zich richten op het behoud van biodiversiteit in het gebied is LIFE IP All4biodiversity ook actief op verschillende actielijnen. Eén van die actielijnen is Governance (A2). Want biodiversiteit is het meest gebaat bij samenwerking tussen alle grondgebruikers in een gebied die hun werkzaamheden op elkaar afstemmen.
Lees meer >

Op bezoek bij pilot De Donkse Laagten

All4Biodiversity is een zesjarig programma met als doel om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen. Dit doen we door middel van onderzoek en pilots. Deze keer nemen we je mee naar pilot De Donkse Laagten in Zuid-Holland!
Lees meer >

Bijeenkomst: Nationaal Programma Landelijk Gebied & LIFE IP All4Biodiversity

Nederland kent veel mooie natuurgebieden, met bijzondere planten, dieren en landschappen. Door verdroging, versnippering of te veel stikstof staat de natuur onder druk. Vaak komt dit door activiteiten in de directe omgeving. All4Biodiversity wil daar iets aan doen.
Lees meer >

Lancering Aanvalsplan Landschap

Vorige week is het Aanvalsplan Landschap gelanceerd namens het Deltaplan Samen voor Biodiversiteitsherstel. In het Aanvalsplan wordt ingezet op 10% gebiedseigen landschapselementen.
Lees meer >

LIFE IP programma 30 jaar

Dit jaar bestaat het LIFE IP programma 30 jaar. Maar wat houdt het ‘LIFE IP’ eigenlijk in en wat heeft het te maken met All4Biodiversity? Lees hier meer over het programma.
Lees meer >

LIFE IP All4Biodiversity en Deltaplan Biodiversiteitsherstel lanceren Toolbox voor Biodiversiteit

Om de biodiversiteit in het landelijk gebied en de bebouwde omgeving te verbeteren, kan iedereen een steentje bijdragen: van bedrijven en natuurorganisaties tot agrariërs en burgers. De mogelijkheden om tot meer biodiversiteit te komen, zijn heel divers.
Lees meer >

Quickscan KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) gelanceerd

De KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) is een quickscan die de kansen voor natuurgebieden in beeld brengt, en inventariseert welke acties bijdragen aan de verbetering van de algehele natuurkwaliteit.
Lees meer >

Terugblik online Partnerbijeenkomst All4Biodiversity

Op donderdag 9 december organiseerden wij een bijeenkomst voor alle partners van LIFE IP All4Biodiversity. Kennisdeling over onder meer governance en de aankomende toolbox voor biodiversiteit stonden centraal.
Lees meer >

Pilot LIFE IP De Donkse Laagten officieel van start

Hoe vaak zie je nog een groene kikker? Of stel je een wereld voor met alleen nog maar muggen. Dat is niet de bedoeling. We willen leven met verschillende soorten planten en dieren.
Lees meer >

Brabantse boeren krijgen beloning voor vergroten biodiversiteit

Verschillende Brabantse partijen hebben een eerste stap gezet om melkveehouders financieel te belonen voor hun bijdrage aan het versterken van de biodiversiteit in het Van Gogh Nationaal Park i.o. via de Biodiversiteitsmonitor.
Lees meer >