Actielijnen

Waar richten we ons op

Actielijn

A1 KANO Quickscan

De KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) is een quickscan die de kansen voor natuurgebieden in beeld brengt, en inventariseert welke acties bijdragen aan de verbetering van de algehele natuurkwaliteit. De tool maakt het mogelijk om betrokken partijen, zoals beheerders, provincie, gemeenten, agrariërs, waterschappen, natuurexperts en anderen een stem te geven, en om samen inzichtelijk te krijgen waar de prioriteiten voor herstel van natuur en biodiversiteit liggen. 


Gezamenlijke visie

De KANO is toepasbaar op een zelf te definiëren gebied en kan dus op een landschap met zowel een natuurgebied als een omliggend gebied worden toegepast. De tool is juist daarom erg geschikt als startpunt voor een gebiedsproces en/of onderbouwing voor een lange termijn visie en geeft handvatten hoe deze vervolgens kan worden bewerkstelligd. Door alle stakeholders vanaf het begin bij het proces te betrekken, wordt een gezamenlijke aanpak gefaciliteerd. 

De KANO is bedoeld voor diverse partijen binnen een gebied. De tool wordt geïnitieerd en begeleid door de provincie, en vervolgens uitgezet bij betrokken partijen. Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige gebiedskennis en expertise, om zo samen tot de belangrijkste inzichten met betrekking tot natuurkansen te komen. 


Schermafbeelding van het webformulier waar meerdere deelnemers hun scores kunnen toekennen per onderwerp

 

Schermafbeelding van het eindresultaat van de quickscan, een matrix per de gemiddelde scores voor elk aangrijpingspunt. Ook zijn de scores per knop beschikbaar in matrix en is er een excel download met alle scores en commentaren voor gezamenlijke analyse en besluitvorming.


Algehele natuurkwaliteit

De KANO Quickscan bouwt voort op de Ecologische Landschap Assessment ontwikkeld en uitgevoerd door Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) in 2020. Aan de hand van 41 onderwerpen, onderverdeeld over zes overkoepelende aangrijpingspunten en vier dimensies (impact, realiseerbaarheid, huidige inzet en kennis) worden kansen in het gebied inzichtelijk gemaakt. Nadat de verschillende criteria zijn doorgelopen vloeit uit de analyse een overzicht van kansen met betrekking tot het gebied voort, en is het mogelijk te inventariseren welke acties een positief effect hebben op de algehele natuurkwaliteit in het gebied. 

 

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen kun je contact met ons opnemen via kano@naturalis.nl, of maak zelf kennis met de tool via: KANO Quickscan.

Actielijn actueel

30 items

Aldeboarn-De Deelen: op excursie!

Vrijdag 5 april: het evenement ‘Gebiedsgericht Samenwerken’ in het Provinciehuis Friesland. 's Middags was er een excursie per bus in het gebied Aldeboarn-De Deelen.
Lees meer >

Gebiedsgericht Werken: lesson's learned

Tijdens de workshop ‘Gebiedsgericht Werken’ schetsen Florette Reinman, Anne Meijer en Guido Steinbuch een beeld van de projecten en hoe zij daarin gebiedsgericht werken aanpakken. Al snel wordt duidelijk dat de verschillende gebieden ieder hun eigen uitdagingen kennen. 
Lees meer >

KansenAnalyse NatuurOntwikkeling: workshop KANO

In het middagprogramma van de stakeholderbijeenkomst 'Gebiedsgericht Samenwerken' werden verschillende workshops en een excursie verzorgd. ‘KANO’ gaf invulling aan één van de workshops.
Lees meer >

Eindrapportage werkgroep Overgangsgebieden Natura2000: Keimpe Wieringa vertelt

In de werkgroep Gebiedsgerichte Samenwerking van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gaf Keimpe Wieringa, senior adviseur bij Wing, een toelichting op het eindrapport van de werkgroep 'Overgangsgebieden Natura2000', welke eind 2021 van start ging. Wing werd gevraagd om de werkgroep te faciliteren. Eind 2023 bracht de werkgroep een eindrapportage over toekomstperspectief voor overgangsgebieden uit. Katja Zweerus (Stichting Deltaplan) ging hierover in gesprek met Keimpe Wieringa (Wing).
Lees meer >

Life IP bijeenkomst 5 april over Gebiedsgericht samenwerken

Op 5 april organiseert Stichting Deltaplan Biodiversteitsherstel i.s.m. LIFE IP All4Biodiversity een inspiratiedag over gebiedsgericht samenwerken. We zijn te gast bij de Provincie Fryslân in Leeuwarden. Ruim aandacht wordt besteed aan de Friese aanpak rondom gebiedsgericht samenwerken (o.a. de uitrol van het Friese Programma Landelijk Gebied, toelichting op verschillende vormen van gebiedsgericht samenwerken en de toepassing van KPI’s). Ook komen op deze dag uiteenlopende praktijkvoorbeelden van gebiedsgericht samenwerken in andere provincies aan bod in verschillende workshops.
Lees meer >

Dakbloemweides in Maastricht om de stad te vergroeien

De gemeente Maastricht legt ruim 1900 m2 dakbloemweides aan. Dit is een initiatief van Dakbloemenweide in samenwerking met CNME en Gemeente Maastricht. Zo realiseren zij een buurtcollectief om meer groen en biodiversiteit toe te voegen aan de bebouwde omgeving.
Lees meer >

Zet het Nederlandse landschap weer op de kaart!

LandschappenNL heeft samen met 11 organisaties in de Tweede Kamer een landschapspetitie aangeboden, met de oproep: ‘Zet het Nederlandse landschap weer op de kaart!’. De petitie, met landschapskaart, werd overhandigd door directeur-bestuurder Hank Bartelink en goed ontvangen door de in groten getale aanwezige Kamerleden, die hun paraaf zetten op die plekken op de kaart waar ze zich het meest thuis voelen.
Lees meer >

Versterking van 12 plasdras-gebieden

De oproep van het Dinamo Fonds en ‘Het Samen Voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds van afgelopen september heeft 12 versterking -en uitbreidingsprojecten van bestaande plasdras gebieden opgeleverd. Met een bijdrage van 92.500 euro worden vijf boeren, vier boerencollectieven en drie natuurorganisaties gesteund in de provincies Fryslân, Groningen, Overijssel, Utrecht en Noord-Holland. Deze gebieden worden al gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan broedende weidevogels. De bijdragen worden ingezet om in weidevogelgebieden rondom of in bestaande plasdras gebieden, verbeterende maatregelen te treffen om hiermee de biodiversiteit verder te versterken, zodat er meer weidevogels succesvol hun jongen kunnen groot brengen.
Lees meer >

Seminar 'Biodiversiteitsversnellers'

Op dinsdag 21 november kwamen de partners en supporters van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel bijeen in het Akoesticum in Ede voor een seminar over ‘biodiversiteitsversnellers’. Het was een vol maar interessant programma. Zo’n 100 geïnteresseerden luisterden naar uiteenlopende presentaties over manieren om de groei van biodiversiteit te bevorderen en versnellen.
Lees meer >

Toolbox voor Biodiversiteit: de ambities

Op 16 november 2023 organiseerde Life IP All4Biodiversity een partnerbijeenkomst met werksessies over onder andere de ambities van de ‘Toolbox Samen Voor Biodiversiteit’. Hoe de Toolbox gekoppeld zou kunnen worden aan de Agenda Natuurinclusief en het Nationaal Programma Landelijk gebied (NPLG) stond daarbij centraal. Hierover zijn verschillende perspectieven gedeeld en is er gediscussieerd over welke rol de Toolbox moet hebben om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan meer biodiversiteit.
Lees meer >

Agenda Natuurinclusief 2.0 gepubliceerd

Op 3 november 2023 overhandigde Ambassadeur Natuurinclusief André van der Zande de Agenda Natuurinclusief 2.0 aan een aantal leden van de ministerraad. Hiermee wordt er vaart gezet achter het doel richting een natuurinclusieve samenleving in 2050. In de Agenda Natuurinclusief 2.0 worden de stappen voor de komende jaren beschreven. De Agenda is ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen publiek en private partijen.
Lees meer >

Op bezoek bij…. Pilot Veluwezoom IJssel

We delen graag meer over de pilots, want hoe staat het nu met de natuur daar? Welke onderzoeken worden er uitgevoerd en wat vinden we aan biodiversiteit in het gebied? Deze keer nemen we je mee naar pilot Veluwezoom IJssel!
Lees meer >