Actielijnen

Waar richten we ons op

Actielijn

A1 KANO Quickscan

De KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) is een quickscan die de kansen voor natuurgebieden en hun omliggende landschap in beeld brengt, en inventariseert welke onderwerpen bijdragen aan de verbetering van de algehele natuurkwaliteit.

De webtool is ontwikkeld door onderzoekers van Naturalis in samenwerking met partners van het All4Biodiversity project. Ze geeft betrokken partijen, zoals beheerders, provincie, gemeenten, agrariërs en collectieven, waterschappen en overige landeigenaren en experts een stem op het gebied van natuurherstel, en maakt het inzichtelijk welke onderwerpen een positieve impact kunnen hebben op de (regionale) natuurkwaliteit. 


Gezamenlijke visie

KANO is toepasbaar op een zelf te definiëren gebied en kan dus op een landschap met zowel een natuurgebied als een omliggend gebied worden toegepast. De tool is juist daarom erg geschikt als startpunt voor een gebiedsproces en/of onderbouwing voor een lange termijn visie en geeft handvatten hoe deze vervolgens kan worden bewerkstelligd. Door alle stakeholders vanaf het begin bij het proces te betrekken, wordt een gezamenlijke aanpak gefaciliteerd. 

De KANO is bedoeld voor diverse partijen binnen een gebied. De tool wordt geïnitieerd en begeleid door de provincie, en vervolgens uitgezet bij betrokken partijen. Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige gebiedskennis en expertise, om zo samen tot de belangrijkste inzichten met betrekking tot natuurkansen te komen. 


Schermafbeelding van het webformulier waar meerdere deelnemers hun scores kunnen toekennen per onderwerp

 

Schermafbeelding van het eindresultaat van de quickscan, een matrix per de gemiddelde scores voor elk aangrijpingspunt. Ook zijn de scores per knop beschikbaar in matrix en is er een excel download met alle scores en commentaren voor gezamenlijke analyse en besluitvorming.


Algehele natuurkwaliteit

De KANO Quickscan bouwt voort op de Ecologische Landschap Assessment ontwikkeld en uitgevoerd door Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) in 2020. Aan de hand van 41 onderwerpen, onderverdeeld over zes overkoepelende aangrijpingspunten en vier dimensies (impact, realiseerbaarheid, huidige inzet en kennis) worden kansen in het gebied inzichtelijk gemaakt. Nadat de verschillende criteria zijn doorgelopen vloeit uit de analyse een overzicht van kansen met betrekking tot het gebied voort, en is het mogelijk te inventariseren welke acties een positief effect hebben op de algehele natuurkwaliteit in het gebied. 


Neem voor meer informatie contact op met Naturalis via kano@naturalis.nl

Actielijn actueel

4 items

Terugblik online Partnerbijeenkomst All4biodiversity

Op donderdag 9 december organiseerden wij een bijeenkomst voor alle partners van LIFE IP All4biodiversity. Kennisdeling over onder meer governance en de aankomende toolbox voor biodiversiteit stonden centraal.
Lees meer >

Pilot LIFE IP De Donkse Laagten officieel van start

Hoe vaak zie je nog een groene kikker? Of stel je een wereld voor met alleen nog maar muggen. Dat is niet de bedoeling. We willen leven met verschillende soorten planten en dieren.
Lees meer >

Brabantse boeren krijgen beloning voor vergroten biodiversiteit

Verschillende Brabantse partijen hebben een eerste stap gezet om melkveehouders financieel te belonen voor hun bijdrage aan het versterken van de biodiversiteit in het Van Gogh Nationaal Park i.o. via de Biodiversiteitsmonitor.
Lees meer >

Provincies starten samenwerking rond verdienmodellen voor natuur

Vijf provincies, twee ministeries, verschillende natuur- en landbouworganisaties en de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel gaan samenwerken om de kwaliteit van natuurgebieden te verhogen.
Lees meer >