Actielijnen

Waar richten we ons op

Actielijn

A3 Kennis & onderzoeksagenda

Er is al veel kennis over natuurbehoud en het herstel van biodiversiteit. Deze kennis is echter niet direct beschikbaar en is wijd verspreid over diverse instellingen, bibliotheken en experts. Dit betekent dat (a) het lastig is om de kennisleemtes te identificeren, (b) toekomstig onderzoek niet voldoende kan worden gebaseerd door de huidige kennisleemtes, en (c) bestaande kennis niet gemakkelijk toegankelijk is voor alle relevante belanghebbenden, inclusief de volgende generatie natuurbeschermers. 

De volgende acties zijn inmiddels in gang gezet: 

  • Anlyseren van de huidige kennis die beschikbaar is (o.a. bij OBN kennisnet, BoerenNatuur en BIJ12) en identificeren van kennisleemtes voor natuurbehoud.
  • Op basis van de uitkomsten van deze analyse wordt een kennisagenda voor herstel van biodiverstiteit ontwikkeld. In deze agenda wordt ook in kaart gebracht welke kennis waar en hoe benut kan worden, met nadruk op implementatie ervan in de praktijk. Ook wordt een lijst met meest urgente onderzoeksthema's opgesteld.
  • Daarnaast wordt gewerkt aan integratie van het thema biodiversiteit in het onderwijs. Dit is essentieel om de volgende generatie voor te bereiden op actuele opgaven in natuurbehoud en de juiste kennis en vaardigheden over biodiversiteit en natuurbehoud mee te geven. 

Neem voor meer informatie contact op met actiehouder Judy Koppenjan via judy.koppenjan@samenvoorbiodiversiteit.nl.

Actielijn actueel

19 items

Op bezoek bij pilot De Donkse Laagten

All4Biodiversity is een zesjarig programma met als doel om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen. Dit doen we door middel van onderzoek en pilots. Deze keer nemen we je mee naar pilot De Donkse Laagten in Zuid-Holland!
Lees meer >

Bijeenkomst: Nationaal Programma Landelijk Gebied & LIFE IP All4Biodiversity

Nederland kent veel mooie natuurgebieden, met bijzondere planten, dieren en landschappen. Door verdroging, versnippering of te veel stikstof staat de natuur onder druk. Vaak komt dit door activiteiten in de directe omgeving. All4Biodiversity wil daar iets aan doen.
Lees meer >

Lancering Aanvalsplan Landschap

Vorige week is het Aanvalsplan Landschap gelanceerd namens het Deltaplan Samen voor Biodiversiteitsherstel. In het Aanvalsplan wordt ingezet op 10% gebiedseigen landschapselementen.
Lees meer >

LIFE IP programma 30 jaar

Dit jaar bestaat het LIFE IP programma 30 jaar. Maar wat houdt het ‘LIFE IP’ eigenlijk in en wat heeft het te maken met All4Biodiversity? Lees hier meer over het programma.
Lees meer >

Terugblik webinar over Toolbox voor Biodiversiteit

Na de lancering van de Toolbox voor Biodiversiteit in april organiseerde LIFE IP All4Biodiversity op 21 juni een webinar over de toolbox. Voor het webinar waren we te gast bij Groen Kennisnet, waar ook de Toolbox zelf ondergebracht is.
Lees meer >

LIFE IP All4Biodiversity en Deltaplan Biodiversiteitsherstel lanceren Toolbox voor Biodiversiteit

Om de biodiversiteit in het landelijk gebied en de bebouwde omgeving te verbeteren, kan iedereen een steentje bijdragen: van bedrijven en natuurorganisaties tot agrariërs en burgers. De mogelijkheden om tot meer biodiversiteit te komen, zijn heel divers.
Lees meer >

All4Biodiversity en Deltaplan publiceren Kennis- en innovatieagenda voor biodiversiteit

De biodiversiteit in Nederland neemt al drastisch af. Om onze biodiversiteit te behouden en herstellen, zijn kennis en innovatie hard nodig. Daarom lanceerden LIFE IP All4Biodiversity en stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel vanmiddag de Kennis- en innovatieagenda voor biodiversiteit.
Lees meer >

Terugblik online Partnerbijeenkomst All4Biodiversity

Op donderdag 9 december organiseerden wij een bijeenkomst voor alle partners van LIFE IP All4Biodiversity. Kennisdeling over onder meer governance en de aankomende toolbox voor biodiversiteit stonden centraal.
Lees meer >

Succesvolle kennisuitwisseling bodembeheer akkerbouw in Willemstad

Op 5 november vond de bijeenkomst “Kennisuitwisseling bodembeheer op akkerbouwbedrijven” plaats in Willemstad, georganiseerd door BoerenNatuur en Collectief ANB West-Brabant. 
Lees meer >

Vlog: minder wateroverlast en bescherming waterkwaliteit in Limburg

Het Zuid-Limburgse heuvellandschap is uniek; je vindt er planten en dieren die je nergens anders in Nederland tegenkomt. In het gebied ontspringen talloze bronnetjes en is veel water te vinden.
Lees meer >

Vlog: natuurinclusieve melkveehouderij en bos- en landbouw in Brabant

Steden, zandverstuivingen, bosrijke natuurgebieden en landbouwgronden: je vindt het in het Van Gogh Nationaal Park i.o. (VGNP) allemaal vlak naast elkaar. Hier is Brabants Bodem gestart, het belangrijkste Van Gogh-project voor de agrarische sector.
Lees meer >

Betere beloning voor natuurinclusieve landbouw hard nodig

Vandaag publiceert de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel de brochure ‘Successen en Uitdagingen van Natuurinclusief Ondernemen’. Wij doen dit samen met het Wereld Natuur Fonds. Tien boeren delen hun ervaringen met natuurinclusieve landbouw.
Lees meer >