Actielijnen

Waar richten we ons op

Actielijn

A3 Kennis & onderzoeksagenda

Er is al veel kennis over natuurbehoud en het herstel van biodiversiteit. Deze kennis is echter niet direct beschikbaar en is wijd verspreid over diverse instellingen, bibliotheken en experts. Dit betekent dat (a) het lastig is om de kennisleemtes te identificeren, (b) toekomstig onderzoek niet voldoende kan worden gebaseerd door de huidige kennisleemtes, en (c) bestaande kennis niet gemakkelijk toegankelijk is voor alle relevante belanghebbenden, inclusief de volgende generatie natuurbeschermers. 

De volgende acties zijn inmiddels in gang gezet: 

  • Anlyseren van de huidige kennis die beschikbaar is (o.a. bij OBN kennisnet, BoerenNatuur en BIJ12) en identificeren van kennisleemtes voor natuurbehoud.
  • Op basis van de uitkomsten van deze analyse wordt een kennisagenda voor herstel van biodiverstiteit ontwikkeld. In deze agenda wordt ook in kaart gebracht welke kennis waar en hoe benut kan worden, met nadruk op implementatie ervan in de praktijk. Ook wordt een lijst met meest urgente onderzoeksthema's opgesteld.
  • Daarnaast wordt gewerkt aan integratie van het thema biodiversiteit in het onderwijs. Dit is essentieel om de volgende generatie voor te bereiden op actuele opgaven in natuurbehoud en de juiste kennis en vaardigheden over biodiversiteit en natuurbehoud mee te geven. 

Neem voor meer informatie contact op met actiehouder Judy Koppenjan via judy.koppenjan@samenvoorbiodiversiteit.nl.

Actielijn actueel

16 items

LIFE IP programma 30 jaar

Dit jaar bestaat het LIFE IP programma 30 jaar. Maar wat houdt het ‘LIFE IP’ eigenlijk in en wat heeft het te maken met All4Biodiversity? Lees hier meer over het programma.
Lees meer >

Terugblik webinar over Toolbox voor Biodiversiteit

Na de lancering van de Toolbox voor Biodiversiteit in april organiseerde LIFE IP All4Biodiversity op 21 juni een webinar over de toolbox. Voor het webinar waren we te gast bij Groen Kennisnet, waar ook de Toolbox zelf ondergebracht is.
Lees meer >

LIFE IP All4Biodiversity en Deltaplan Biodiversiteitsherstel lanceren Toolbox voor Biodiversiteit

Om de biodiversiteit in het landelijk gebied en de bebouwde omgeving te verbeteren, kan iedereen een steentje bijdragen: van bedrijven en natuurorganisaties tot agrariërs en burgers. De mogelijkheden om tot meer biodiversiteit te komen, zijn heel divers.
Lees meer >

All4Biodiversity en Deltaplan publiceren Kennis- en innovatieagenda voor biodiversiteit

De biodiversiteit in Nederland neemt al drastisch af. Om onze biodiversiteit te behouden en herstellen, zijn kennis en innovatie hard nodig. Daarom lanceerden LIFE IP All4Biodiversity en stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel vanmiddag de Kennis- en innovatieagenda voor biodiversiteit.
Lees meer >

Terugblik online Partnerbijeenkomst All4Biodiversity

Op donderdag 9 december organiseerden wij een bijeenkomst voor alle partners van LIFE IP All4Biodiversity. Kennisdeling over onder meer governance en de aankomende toolbox voor biodiversiteit stonden centraal.
Lees meer >

Succesvolle kennisuitwisseling bodembeheer akkerbouw in Willemstad

Op 5 november vond de bijeenkomst “Kennisuitwisseling bodembeheer op akkerbouwbedrijven” plaats in Willemstad, georganiseerd door BoerenNatuur en Collectief ANB West-Brabant. 
Lees meer >

Vlog: minder wateroverlast en bescherming waterkwaliteit in Limburg

Het Zuid-Limburgse heuvellandschap is uniek; je vindt er planten en dieren die je nergens anders in Nederland tegenkomt. In het gebied ontspringen talloze bronnetjes en is veel water te vinden.
Lees meer >

Vlog: natuurinclusieve melkveehouderij en bos- en landbouw in Brabant

Steden, zandverstuivingen, bosrijke natuurgebieden en landbouwgronden: je vindt het in het Van Gogh Nationaal Park i.o. (VGNP) allemaal vlak naast elkaar. Hier is Brabants Bodem gestart, het belangrijkste Van Gogh-project voor de agrarische sector.
Lees meer >

Betere beloning voor natuurinclusieve landbouw hard nodig

Vandaag publiceert de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel de brochure ‘Successen en Uitdagingen van Natuurinclusief Ondernemen’. Wij doen dit samen met het Wereld Natuur Fonds. Tien boeren delen hun ervaringen met natuurinclusieve landbouw.
Lees meer >

Vlog: aan de slag met water, bodem en landbouw in de Donkse Laagten

Natuurgebied De Donkse Laagten ligt in de prachtige Alblasserwaard: een groen, waterrijk gebied in de provincie Zuid-Holland. Dit oer-Hollandse polderlandschap is van natuurhistorische waarde. Natuur en landbouw liggen dicht bij elkaar en dat maakt het gebied ook kwetsbaar.
Lees meer >

Webinar All4biodiversity: samen de kwaliteit van natuurgebieden verhogen

Op woensdag 30 juni jl. vond de eerste bijeenkomst van LIFE-IP All4biodiversity online plaats. Bijna 100 deelnemers, bestaande uit partners vanuit de agrarische sector, hogescholen, universiteiten, (lokale) overheden, adviesbureaus en waterschappen, waren aanwezig bij het webinar.
Lees meer >

Vlog: meer natuur in landgoederen, Veluwe en uiterwaarden in Gelderland

De pilot WaardeVOL Brummen ligt in de provincie Gelderland. Bijzonder in dit gebied is het gevarieerde landschappelijke verloop.
Lees meer >