Actielijnen

Waar richten we ons op

Actielijn

A3 Kennis & onderzoeksagenda

Er is al veel kennis over natuurbehoud en het herstel van biodiversiteit. Deze kennis is echter niet direct beschikbaar en is wijd verspreid over diverse instellingen, bibliotheken en experts. Dit betekent dat (a) het lastig is om de kennisleemtes te identificeren, (b) toekomstig onderzoek niet voldoende kan worden gebaseerd door de huidige kennisleemtes, en (c) bestaande kennis niet gemakkelijk toegankelijk is voor alle relevante belanghebbenden, inclusief de volgende generatie natuurbeschermers. 

De volgende acties zijn inmiddels in gang gezet: 

  • Anlyseren van de huidige kennis die beschikbaar is (o.a. bij OBN kennisnet, BoerenNatuur en BIJ12) en identificeren van kennisleemtes voor natuurbehoud.
  • Op basis van de uitkomsten van deze analyse wordt een kennisagenda voor herstel van biodiverstiteit ontwikkeld. In deze agenda wordt ook in kaart gebracht welke kennis waar en hoe benut kan worden, met nadruk op implementatie ervan in de praktijk. Ook wordt een lijst met meest urgente onderzoeksthema's opgesteld.
  • Daarnaast wordt gewerkt aan integratie van het thema biodiversiteit in het onderwijs. Dit is essentieel om de volgende generatie voor te bereiden op actuele opgaven in natuurbehoud en de juiste kennis en vaardigheden over biodiversiteit en natuurbehoud mee te geven. 

Neem voor meer informatie contact op met actiehouder Judy Koppenjan via judy.koppenjan@samenvoorbiodiversiteit.nl.

Actielijn actueel

5 items

Webinar All4biodiversity: samen de kwaliteit van natuurgebieden verhogen

Op woensdag 30 juni jl. vond de eerste bijeenkomst van LIFE-IP All4biodiversity online plaats. Bijna 100 deelnemers, bestaande uit partners vanuit de agrarische sector, hogescholen, universiteiten, (lokale) overheden, adviesbureaus en waterschappen, waren aanwezig bij het webinar.
Lees meer >

Uitnodiging bijeenkomst LIFE IP All4Biodiversity

Overgangsgebieden vormen een bijzonder belangrijk aspect van het LIFE IP All4Biodiversity project. Daarom stellen we deze overgangsgebieden tijdens komende bijeenkomst van All4Biodiversity centraal door middel van een special.
Lees meer >

Pilot LIFE IP De Donkse Laagten officieel van start

Hoe vaak zie je nog een groene kikker? Of stel je een wereld voor met alleen nog maar muggen. Dat is niet de bedoeling. We willen leven met verschillende soorten planten en dieren.
Lees meer >

Brabantse boeren krijgen beloning voor vergroten biodiversiteit

Verschillende Brabantse partijen hebben een eerste stap gezet om melkveehouders financieel te belonen voor hun bijdrage aan het versterken van de biodiversiteit in het Van Gogh Nationaal Park i.o. via de Biodiversiteitsmonitor.
Lees meer >

Provincies starten samenwerking rond verdienmodellen voor natuur

Vijf provincies, twee ministeries, verschillende natuur- en landbouworganisaties en de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel gaan samenwerken om de kwaliteit van natuurgebieden te verhogen.
Lees meer >