Actielijnen

Waar richten we ons op

Actielijn

A2 Governance

Door stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een leidraad voor gebiedsgerichte samenwerking ontwikkeld. Ook wordt momenteel onderzoek gedaan naar welke vormen van gebiedssamenwerking succesvol zijn, en welke succesfactoren hier ge​​​​​​ïdentificeerd kunnen worden.  

Biodiversiteit is het meest gebaat bij samenwerking tussen alle grondgebruikers in een gebied en bij het op elkaar afstemmen van hun praktijken. Door te focussen op samenhang binnen een gebied, wordt versnippering van de inspanningen voorkomen. Versterkte samenwerking in een gebied tussen verschillende grondgebruikers, overheden, boerenorganisaties, maatschappelijke organisaties en marktpartijen is een belangrijke voorwaarde voor succes.

Voor elk pilotgebied is daarom een bestuursstructuur (governance) ingericht, passend bij de lokale situatie. Doel is een gecoördineerd beheer van een natuurgebied en het omliggende landgebruik om zo de Natura 2000-doelstellingen te realiseren.

Neem voor meer informatie contact op met actiehouder Margo Meijerink via margo@samenvoorbiodiversiteit.nl.

Actielijn actueel

5 items

Webinar All4biodiversity: samen de kwaliteit van natuurgebieden verhogen

Op woensdag 30 juni jl. vond de eerste bijeenkomst van LIFE-IP All4biodiversity online plaats. Bijna 100 deelnemers, bestaande uit partners vanuit de agrarische sector, hogescholen, universiteiten, (lokale) overheden, adviesbureaus en waterschappen, waren aanwezig bij het webinar.
Lees meer >

Uitnodiging bijeenkomst LIFE IP All4Biodiversity

Overgangsgebieden vormen een bijzonder belangrijk aspect van het LIFE IP All4Biodiversity project. Daarom stellen we deze overgangsgebieden tijdens komende bijeenkomst van All4Biodiversity centraal door middel van een special.
Lees meer >

Pilot LIFE IP De Donkse Laagten officieel van start

Hoe vaak zie je nog een groene kikker? Of stel je een wereld voor met alleen nog maar muggen. Dat is niet de bedoeling. We willen leven met verschillende soorten planten en dieren.
Lees meer >

Brabantse boeren krijgen beloning voor vergroten biodiversiteit

Verschillende Brabantse partijen hebben een eerste stap gezet om melkveehouders financieel te belonen voor hun bijdrage aan het versterken van de biodiversiteit in het Van Gogh Nationaal Park i.o. via de Biodiversiteitsmonitor.
Lees meer >

Provincies starten samenwerking rond verdienmodellen voor natuur

Vijf provincies, twee ministeries, verschillende natuur- en landbouworganisaties en de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel gaan samenwerken om de kwaliteit van natuurgebieden te verhogen.
Lees meer >