Op bezoek bij pilot De Donkse Laagten

All4Biodiversity is een zesjarig programma met als doel om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen. Dit doen we door middel van onderzoek en pilots. In totaal zijn er zeven pilots die elk kansrijke maatregelen in kaart brengen om de natuurwaarden in en rondom Natura 2000-gebieden te verhogen. We delen graag meer over de pilots, want hoe staat het nu met de natuur daar? Welke onderzoeken worden er uitgevoerd en wat vinden we aan biodiversiteit in het gebied? Deze keer nemen we je mee naar pilot De Donkse Laagten in Zuid-Holland!

 

Een van de zeven pilots van All4Biodiversity is De Donkse Laagten. Dit gebied ligt in de prachtige Alblasserwaard: een groen, waterrijk gebied in de provincie Zuid-Holland. Het oer-Hollandse polderlandschap is van grote natuurhistorische waarde. De basis voor het landschap gaat duizend jaar terug. Toen werden hier de eerste sloten al gegraven. Kort daarna werd het gebied ontgonnen. Vandaag de dag vind je hier een open veenweidegebied met molens, oude boerderijen, houtkades, een eendenkooi en natuurlijk De Donk, een bebouwde zandduin. In 2009 werd de Donkse Laagten opgenomen in het Natura 2000-netwerk.

 

Vogelen in de polder

In het gebied is van alles te ontdekken en te beleven. Wist je bijvoorbeeld dat je kan overnachten midden in het gebied? Ook is er genoeg bijzondere natuur te zien. Je vindt er zeldzame vegetatie zoals blauwgrasland. Het groeit nog op enkele plekken in De Donkse Laagten. Blauwgrasland is schraal grasland dat bijna onder water ligt. Juist op die arme gronden komen hele speciale planten voor, zoals blauwe zegge en Spaanse ruiter. Kenmerkend voor deze planten is de blauwige glans, vandaar ook de naam.

Door de drassigheid is het gebied ook een waardevol poldergebied en daarmee een populaire locatie onder vogelaars. Bijzondere weidevogels als de grutto, tureluur en kievit kiezen juist hier hun broekplek. Ook ganzen komen heel graag overwinteren in de polders van De Donkse Laagten.

Activiteiten voor biodiversiteit

Water op peil

Als een boer werkt met pompgestuurde waterinfiltratie kan hij het grondwaterpeil op zijn eigen grond zo optimaal mogelijk inzetten. Binnen deze pilot willen we graag dat er in het voorjaar een hoog waterpeil is, want dat is gunstig voor weidevogels. We onderzoeken hoe dit goed kan worden ingepast in de agrarische bedrijfsvoering. Bij positieve uitkomsten kan deze aanpak op meer bedrijven worden toegepast.

Vaste mest/mestscheiding

De uitwerpselen en urine van staldieren samen noemen we natte mest. Die natte mest is minder prettig voor de omgeving dan een meer vaste variant. Bij de pilot van natte- naar vaste mest wordt de stal aangepast om de mest te scheiden. Doel is om toe te werken naar een vorm van mest die veel vriendelijkere en gezonder is voor de bodem. Daarom passen boeren hun stal aan, want een rijk bodemleven vergroot de biodiversiteit.

Boer en natuur gaan hand in hand

Natuur en landbouw liggen dicht bij elkaar en dat maakt het gebied ook kwetsbaar. De boerengemeenschap van de Alblasserwaard zet zich in voor toekomstbestendige landbouw en onderzoekt de mogelijkheden voor een beter evenwicht in natuur en landbouw.

Doel van het project is om samen te zoeken naar de wisselwerking tussen het verduurzamen van de landbouw en het positieve effect daarvan op de natuur. Een integrale manier van werken aan het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit en het vergroten van het weidevogelgebied. En waarbij ook kennis over bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden en verdienmodellen worden gedeeld.

 

Meer weten?

Ga dan naar de pagina van pilot Donkse Laagten of neem contact op met Sjoerd Steenbergen van Provincie Zuid-Holland via sph.steenbergen@pzh.nl. Wil je een keer een bezoek brengen aan het gebied? Bekijk hier meer informatie over recreatiemogelijkheden.