Update pilot Brabants Bodem

LIFE IP All4Biodiversity is een zesjarig programma (2020-2025) om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen. Dit gebeurt door middel van onderzoek en pilots in vijf provincies. Hier wordt door middel van een gebiedsgerichte aanpak gewerkt aan kennis en biodiversiteitsherstel, in nauwe samenwerking met partners uit de gebieden rondom de pilots. In dit artikel geven we een update over de voortgang van de pilot in het Van Gogh Nationaal Park. Hier wordt gewerkt aan de actielijnen Governance (A2) en Nieuwe verdienmodellen (C2).

 

Pilot Brabants Bodem

In het Van Gogh Nationaal Park vind je steden, zandverstuivingen, bosrijke natuurgebieden en landbouwgrond. In dit gebied werkt Brabants Bodem aan een nieuw perspectief voor agrarisch ondernemers. Belangrijkste punten binnen Brabants Bodem zijn het versterken van een mooi, gezond en waardevol landschap, een beter inkomen voor de boer door het vergoeden van geleverde ecosysteemdiensten en meer binding tussen boer en burger.  Agrariërs kunnen hun prestaties voor bodem, biodiversiteit en landschap omzetten in een bijdrage in het inkomen. Brabants Bodem omvat diverse deelprojecten en is ingericht op een systematische beweging in de landbouw en natuur in de provincie. Door de samenwerking met een groot aantal partners, wordt in een breed netwerk gezamenlijk aan de opgaves in het gebied gewerkt.

Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij

Op het gebied van verdienmodellen werkt Brabants Bodem onder andere met de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Deze monitor is gebaseerd op de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij en bevat een set kritische prestatie indicatoren (KPI’s) waarop agrariërs kunnen scoren. Werken met de biodiversiteitsmonitor zorgt ervoor dat alle boeren tussen 0 en 100% natuurinclusief in beweging kunnen komen.

De deelnemende agrariërs worden gedurende 3 jaar beloond voor hun score op de monitor tot een maximaal bedrag van €5000 per jaar. De beloningen komen momenteel van de provincie Noord-Brabant, het ministerie van LNV en drie regionale waterschappen. De ambitie op de langere termijn is om de beloningen niet alleen door overheidsorganisaties maar ook door private organisaties, zoals voedselverwerkers, retail en financiële instellingen te verstrekken.

De pilotgroep is in 2021 succesvol uitgebreid van 55 naar 200 deelnemers, streven is de komende jaren het aantal deelnemers verder uit te breiden tot 600 en ook voor andere sectoren (veehouderij en plantaardig) een vergelijkbare aanpak te ontwikkelen.

 

Agroforestry

Brabants Bodem werkt ook aan nieuwe verdienmodellen via agroforestry. Hierbij worden boeren die zelf met Agroforestry aan de slag willen ondersteund met advisering en financiële middelen. Het project Agroforestry wordt door de Gebiedsonderneming Duinboeren en maatschappij en het Agroforestry Netwerk Brabant uitgevoerd. Een adviseur gaat samen met de boer een bedrijfsplan opstellen waarin aandacht is voor een stevig verdienmodel. Agroforestry zal op deze manier een nieuwe bron van inkomst worden voor agrarisch ondernemers die bijdragen aan biodiversiteit en landschapskwaliteit via Agroforestry. Momenteel wordt er ingezet op de aanleg van minimaal 25 hectare agroforestry op 25 voorbeeld bedrijven. Deze bedrijven zullen als een leerschool dienen voor andere vergelijkbare projecten en ondernemers met dezelfde ambitie.

 

Carbon credits en gebiedslabel

Daarnaast wordt binnen Brabants Bodem gewerkt aan een systematiek waarbij blijvend grasland beloond kan worden met de verwaarding van CO2 vastlegging: carbon credits. Met behulp van een inventarisatie van alle vergoedingen om ecosysteemdiensten te verwaarden, worden nieuwe regelingen opgezet. Het doel is dat een ondernemer de gereedschapskist kan inzetten om zijn/haar bijdragen aan het landschap of natuur financieel te verwaarden.

Ook werkt Brabants Bodem aan een gebiedslabel voor producten. De inzet is hierbij om een bijzonder streekproductenlabel te creëren. De (duurzame) wijze van produceren die bijdraagt aan een mooi en biodivers landschap staat voorop. Uiteraard zijn daarnaast ook de herkomst en de kwaliteit van het product van belang. Streven is om samen met één of meer ondernemers het label tot een succes te maken.

 

Meer weten?

Kijk dan op de pagina van pilot Brabants Bodem.