Update pilot Donkse Laagten (Zuid-Holland)

LIFE IP All4Biodiversity is een zesjarig programma (2020-2025) om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen. Dit gebeurt door middel van onderzoek en pilots in vijf provincies. Hier wordt door middel van een gebiedsgerichte aanpak gewerkt aan kennis en biodiversiteitsherstel, in nauwe samenwerking met partners uit de gebieden rondom de pilots. In dit artikel geven we een update over de voortgang van de pilot in de Donkse Laagten. Hier wordt gewerkt aan de actielijnen Governance (A2) en Nieuwe verdienmodellen (C2).

 

Pilot in de Donkse Laagten

Natuurgebied De Donkse Laagten ligt in de prachtige Alblasserwaard: een groen, waterrijk gebied in de provincie Zuid-Holland. Dit oer-Hollandse polderlandschap is van grote natuurhistorische waarde. Natuur en landbouw liggen dicht bij elkaar en dat maakt het gebied ook kwetsbaar. De boerengemeenschap van de Alblasserwaard zet zich in voor toekomstbestendige landbouw en onderzoekt de mogelijkheden voor een beter evenwicht in natuur en landbouw.

 

Gebiedsgericht samenwerken

Ontwikkelingen op het gebied van biodiversiteit zijn gekoppeld aan een natuurinclusieve samenleving en economisch belang, waardoor samenhang belangrijk is. De aandacht voor het gehele systeem komt ook de omstandigheden in de Natura 2000-gebieden ten goede. De provincie Zuid-Holland gebruikt een gebiedsgerichte aanpak voor de gebiedsopgaven van Natura 2000. Omdat hiervoor al verschillende initiatieven en programma’s zijn opgetuigd, heeft de provincie een stuurgroep opgericht om de samenhang te versterken.

Voor pilotgebied Donkse Laagten is in januari 2021 is een intentieverklaring ondertekend om de natuurkwaliteit in en rondom het gebied te verbeteren. Deze verklaring werd ondertekent door het Agrarisch collectief Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Staatsbosbeheer, Waterschap Rivierenland, de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling en de provincie Zuid-Holland.

 

Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling

De Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling werkt samen met Wageningen University & Research en Naturalis aan kennis en inzichten op het gebied van biodiversiteit. De Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling is een concept van de coöperatie Deltamilk en deze organisatie bestaat uit ondernemende boeren die in 2009 eigenaar werden van Zuivelfabriek de Graafstroom. De kleinschaligheid van de organisatie zorgt dat zij eenvoudiger op veranderende marktomstandigheden kan inspelen.

Op basis van een bepaalde bedrijfsvoering wordt een melkstroom gecreëerd. In combinatie met een kleinschalige verwerking wordt een bepaald segment van de zuivelmarkt gediend. De ontwikkelde meerwaarde voor biodiversiteit en landschap door agrariërs moet tot een hoger inkomen leiden door co2-credits te vermarkten of premium producten te vermarkten. Een voorbeeld hiervan is VLOG melk, een melkstroom waarbij geen GMO-technieken zijn gebruikt voor het veevoer.

Daarnaast onderscheidt de coöperatie zich met haar producten op gebiedsspecifieke kenmerken en uitdagingen zoals bodemdaling. In Zuid-Holland is sprake van bodemdaling in het veenweidegebied. Door de term bodemdaling in de naam te gebruiken laten producten van de Groene Cirkel zien dat zij actief bijdragen aan de uitdaging van bodemdaling in de regio. Doordat de coöperatie zich onderscheidt op gebiedsspecifieke- en kwaliteitselementen organiseert zij een alternatief verdienmodel ten opzichte van bulkproductie en uit de markt een verdienmodel organiseren.

 

Meer weten?

Ga dan naar de pagina van pilot Donkse Laagten.