Update pilot IJsseluiterwaarden en Rijntakken (Gelderland)

LIFE IP All4Biodiversity is een zesjarig programma (2020-2025) om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen. Dit gebeurt door middel van onderzoek en pilots in vijf provincies. Hier wordt door middel van een gebiedsgerichte aanpak gewerkt aan kennis en biodiversiteitsherstel, in nauwe samenwerking met partners uit de gebieden rondom de pilots. In dit artikel geven we een update over de voortgang van de pilot in de IJsseluiterwaarden en Rijntakken. Hier wordt gewerkt aan de actielijnen Governance (A2) en Nieuwe verdienmodellen (C2).

 

IJsseluiterwaarden en Rijntakken (Gelderland)

Het landschap in het pilotgebied IJsseluiterwaarden en Rijntakken wordt gekenmerkt door een kleinschalig, oud natuurlandschap. Het ligt in het Natura 2000-gebied Rijntakken, dat vier waterrijke gebieden bevat: de Uiterwaarden IJssel, de Uiterwaarden Neder-Rijn, de Gelderse Poort en de Waal. De pilot concentreert zich op het eerste gebied: de uiterwaarden van de IJssel, met name in de uiterwaarden de Hoenwaard, Wilpse klei en de Velperwaarden. Bij hoge waterstanden overstromen deze uiterwaarden om ruimte aan de rivier te bieden.

Voor IJsseluiterwaarden en Rijntakken is een intergemeentelijke structuurvisie geschreven. In dit gebiedsproces zijn de relevante belanghebbenden betrokken. Een van de aandachtspunten van deze intergemeentelijke structuurvisie is de optimale combinatie van landbouw en natuur te zoeken. Dit betekent onder andere het aanleggen van nieuwe natuur en het versterken van bestaande natuur, het omschakelen naar natuurinclusieve landbouw en het beschermen en herstellen van het riviersysteem. Om dit te realiseren werkt de provincie Gelderland samen met waterschap Vallei en Veluwe, agrariërs, Rijkswaterstaat, verschillende gemeenten, Vadesto, stichting Gelders Landschap en Kasteelen, Agrarisch Collectief Veluwe, Staatsbosbeheer, stichting Heideboerderij Nederland en Natuurmonumenten. Op dit moment worden er bijeenkomsten georganiseerd om agrariërs in het gebied te informeren en te interesseren voor extensievere, natuurinclusieve landbouw zoals het Gelderse concept Graan Geluk of de stichting Heideboerderij.

 

Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland

Naast de specifieke acties in de pilotgebieden is ook het platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland in de provincie opgetuigd. Hierbinnen werken een groot aantal partijen samen in de provincie breed aan o.a. natuurinclusieve verdienmodellen.

Het platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland is opgetuigd door Natuurmonumenten, Gelders Landschap, Stichting landschapsbeheer, LTO Noord, Agrarische collectieven (3), IVN en Natuur- en Milieufederatie Gelderland. Ondertussen is het platform uitgegroeid naar 23 partijen, variërend van provincie, non-gouvernementele organisaties, gemeenten, lokale natuur- en landbouworganisaties. De gebiedsprocessen vanuit het platform worden bottom-up ingezet wanneer dit mogelijk is, wat betekent dat belanghebbenden uit het gebied gezamenlijk aan de slag gaan in het gebied.

 

Landschaps Ecologische Systeem Analyse

Op provinciaal niveau wordt er door de Provincie Gelderland gewerkt met een Landschaps Ecologische Systeem Analyse (LESA). Met behulp van deze LESA kunnen de uitdagingen per gebied breed in kaart gebracht worden. Door middel van een LESA beoogt de provincie een integraal beeld te krijgen van de benodigde verbeteringen om biodiversiteit en natuur te versterken. Met deze LESA wil de provincie ook met agrariërs in gesprek, zodat het voor agrariërs inzichtelijker wordt wat er nodig is. De LESA kan fungeren als handvat van een gesprek en onderlegger van kansen en acties.

 

Boeren voor natuur

Naast de LESA werkt de provincie met het concept Boeren voor Natuur, wat gericht is op versterking van de biodiversiteit op het boerenland, verbetering van de waterkwaliteit en verbetering van de kwaliteit van het landschap door gezonde agrarische bedrijven. Het initiatief werkt met langjarige overeenkomsten (30 jaar), omdat het een aanzienlijk grote aanpassing vraagt ten opzichte van de gangbare bedrijfsvoering van agrariërs. Het programma is geaccordeerd vanuit de Catalogus Groenblauwe Diensten en is daarmee door de Europese Unie goedgekeurd. Momenteel werken 13 Gelderse boeren met het concept boeren voor natuur. Dit zijn voornamelijk boeren die al biologisch zijn en nog een stapje verder willen Om het gros van de boeren mee te nemen wil de provincie in samenwerking met LTO een 0-meting doen om per bedrijf te kijken welke stappen per bedrijf gemaakt kunnen worden.

 

Meer weten?

Ga dan naar de pagina van pilot IJsseluiterwaarden en Rijntakken.