Update pilot Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog (Friesland)

LIFE IP All4Biodiversity is een zesjarig programma (2020-2025) om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen. Dit gebeurt door middel van onderzoek en pilots in vijf provincies. Hier wordt door middel van een gebiedsgerichte aanpak gewerkt aan kennis en biodiversiteitsherstel, in nauwe samenwerking met partners uit de gebieden rondom de pilots. In dit artikel geven we een update over de voortgang van de pilot in het Waddengebied. Hier wordt gewerkt aan de actielijnen Governance (A2) en Nieuwe verdienmodellen (C2).

 

Pilot Waddeneilanden

Op de Waddeneilanden is unieke natuur te vinden. De diversiteit aan natuurtypen is groot door de variatie tussen zoet en zout water en kalkarme en kalkhoudende bodems. Ook tussen de eilanden zijn de verschillen groot.

Om de natuur te beschermen en de lokale biodiversiteit te verhogen gaan partijen in het gebied aan de slag om het lokale landgebruik meer natuurinclusief te maken, de waterhuishouding te optimaliseren en de kwaliteit van de natuur op de eilanden te verhogen.

 

Hydrologie, beheer en bewustwording

Om dit te realiseren zet de provincie Friesland in op een drietal sporen: hydrologie (1), beheer van N2000-gebieden bij agrariërs onderbrengen (2) en bewustwording (3).

In het hydrologiespoor wordt met name gewerkt aan het verhogen van het waterpeil. Medewerking van grondeigenaren in het pilotgebied is hiervoor noodzakelijk, omdat het verhogen van de waterpeilen de agrarische gronden betreft. De inzet van meetsystemen en punten maakt het makkelijker om het gesprek aan te gaan over de uitdagingen in het gebied. Ook kunnen het meetsysteem en de data meer inzicht en begrip voor de agrariërs creëren en daarmee bewustwording stimuleren.

 

Samenwerking

De provincie Friesland pakt samen met waterschappen, gemeenten, non-gouvernementele organisaties en agrariërs de gebiedsopgaven op. Er zijn verschillende lopende projecten op de eilanden waar LIFE bij aansluit, als procesversneller.

 

Verdienmodel voor de boer

Het ontwikkelen van alternatieve verdienmodellen gebeurt in de provincie Friesland al op diverse plekken. Een voorbeeld hiervan is Weide Weelde Boerenzuivel, een melkstroom waarbij melkveehouders extra aandacht schenken aan het natuurbeheer. Weide Weelde werkt samen met Vogelbescherming Nederland en per verkocht pak melk gaat 2 cent naar een fonds bestemd voor agrarisch natuurbeheer van de melk leverende boeren. De melkstroom heeft momenteel een samenwerkingsverband met regionale supermarkt Poiesz.

Daarnaast zijn melkveehouders op Schiermonnikoog bezig met het formuleren van een plan op de lange termijn om aan de stikstofnormen te voldoen door de bedrijfsvoering te extensiveren. Dit willen zij combineren met het verwaarden van hun zuivel via eigen kaasmakerij en verkoop onder de naam ‘Van Schier’. Via korte keten en gebiedsdifferentiatie wordt ingezet op een passend verdienmodel op Schiermonnikoog.

 

Meer weten?

Ga dan naar de pagina van de pilot Waddeneilanden.