Uitnodiging bijeenkomst LIFE IP All4Biodiversity

Datum: woensdag 30 juni
Aanvang: 09:00 uur

Nederland kent veel mooie natuurgebieden, met bijzondere planten, dieren en landschappen. Door verdroging, versnippering of teveel stikstof staat de natuur onder druk. Vaak komt dit door activiteiten in de directe omgeving. All4biodiversity wil daar iets aan doen. Dit zesjarige programma (2020-2025) wil de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland verhogen door een integrale aanpak voor het beheer van de terrestrische Natura 2000 gebieden inclusief de omliggende gebieden te ontwikkelen.

Daarom nodigen wij u van harte uit voor een webinar over LIFE IP All4Biodiversity waarin verschillende partijen samenwerken om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen. Het webinar vindt plaats op woensdag 30 juni a.s. van 09:00 tot 12:30 uur.

Ik meld me aan


Het programma


09:00 uur    
Inloop
 
09:10 uur
Welkom en korte introductie LIFE IP All4Biodiversity met filmopnames
Presentatie door Francisca Wit, beleidsonderzoeker Naturalis en programma manager LIFE IP A4B
 
09:40 uur
Relevantie LIFE IP A4B in hedendaagse ontwikkelingen
Presentatie door Ed Weijdema, beleidsadviseur biodiversiteit PZH, programma manager LIFE IP A4B 
 
09:50 uur
Special ‘Overgangsgebieden’: Pitches en paneldiscussie met interactie met de zaal
Facilitators Ed Weijdema, beleidsadviseur biodiversiteit PZH, programma manager LIFE IP A4B en Carleen Weebers, adviseur BoerenNatuur

 • Grondbeleid als motivatie voor grondeigenaren
  Daan Schipper (Rabobank)
 • Aanvalsplan grutto als integraal instrument bij overgangsgebieden
  Prof. Dr. Pieter Winsemius (provincie Friesland)
 • Gebiedsgerichte aanpak, hoe doen we het nu en waar lopen we tegenaan?
  Henk Jonker (provincie Overijssel)
 • Waar houden we rekening mee bij een gebiedsgerichte aanpak in overgangsgebieden? Wanneer is het een succes en hoe komen we daar?
  Sjaak Hoogendoorn (Boerderij Achtervennen)

11:00 uur
Korte pauze   
 
11:15 uur
Digitale 'Markt’: 8 deelsessies (meer inhoudelijke informatie in onderstaande toelichting)

 • Verdienmodellen – eerste inventarisatie
 • Marketing van natuurinclusieve producten
 • Introductie: KANO (kansenanalyse natuurontwikkeling - quickscan)
 • Naar concretisering en actie met projectteam en regio
 • Natuurinclusieve beleidsinstrumenten
 • Verpachtingen gronden volgens het principe MOT
 • Brabants biodiversiteitsmonitor melkveehouderij
 • Workshop KPI-ontwikkeling voor biodiversiteit 

 

12:00 uur
Plenair ophalen uitkomsten markt: aandachtspunten / nieuwe inzichten
Presentatie door Ronald Hiel, directeur projectbureau Deltaplan Biodiversiteitsherstel
 
12:15 uur
Doorkijk: toolbox en vooruitblik mijlpalen
Presentatie door Ed Weijdema, beleidsadviseur biodiversiteit PZH, programma manager LIFE IP A4B
 
12:25 uur
Afsluiting

 

Toelichting deelsessies


1. Verdienmodellen
De eerste inventarisatie van verdienmodellen en de bijdrage ervan aan het sneller bereiken van de N2000 doelen – is investeren in verdienmodellen zinvol of kan de overheid beter verplichten en volledig schadeloos stellen?
Margot Meijerink, Deltaplan Biodiversiteitsherstel
 
2. Marketing van natuurinclusieve producten
Natuurmonumenten helpt agrariërs met de marketing van hun locale, natuurinclusieve producten. Dit leidt tot bewustwording, begrip en actie onder consumenten, stimuleert de verkoop en vormt daarmee een cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering.
Maaike Wermer, Natuurmonumenten
 
3. Introductie: KANO (kansenanalyse natuurontwikkeling - quickscan)
Een unieke kansenanalayse uitgevoerd in samenwerking met alle stakeholders, waarmee we de belangrijkste aangrijpingspunten als kansen willen identificeren om een gebieds-gericht proces op te starten ter versterking van de natuurwaarden zowel binnen als buiten N2000 gebieden.
Jesse Hennekam, Naturalis
 
4. Naar concretisering en actie met projectteam en regio
Juist in de beginfase van onze projecten zetten we een aantal inventariserende, cruciale stappen. Waaraan is behoefte in het gebied? Welke initiatieven lopen er al? Wie willen meedoen en helpen kennis op te bouwen? Tijdens deze werksessie willen we de ervaringen ophalen en bundelen tot een eenvoudig bruikbare systematiek om tot concrete acties te komen, zodat anderen daar ook hun voordeel mee kunnen doen.
Sjoerd Steenbergen en Mags Dootjes, Provincie Zuid-Holland
 
5. Natuurinclusieve beleidsinstrumenten
Natuurinclusieve maatregelen moeten worden toegepast vanuit het perspectief van de natuur én de landbouw. Hierbij hoort een langjarig traject met gefaseerde overgang in de bedrijfsvoering. Lyda Dik vertelt je graag meer over de natuurinclusieve beleids-instrumenten die zij nodig acht om deze omschakeling naar natuurinclusief boeren mogelijk te maken.
Lyda Dik, Provincie Gelderland
 
6. Verpachtingen gronden volgens het principe MOT
Sinds kort worden de verpachtingen bij RVB Marktconform Open Transparant (MOT) geregeld. Op gronden die géén natuur beperkingen kennen, is geen enkele voorwaarde (zoals geen mest en/of geen gewasbeschermingsmiddelen) ingebouwd. Agrariërs raken hierdoor grond kwijt aan gangbare collega’s in heel Nederland, wat de omschakeling naar definitieve natuurinclusieve landbouw in de weg staat.
Tallien Fokkema, Provincie Gelderland
 
7. Brabants biodiversiteitsmonitor melkveehouderij
De BBM is een geheel nieuwe manier om als melkveehouders, overheden, waterschappen, (agrarische) natuurorganisaties en nog vele andere betrokken organisaties gezamenlijk te werken aan dezelfde doelen met goede prestaties op het gebied van duurzaamheid.
Andrea van Schaik–Almasi, Provincie Noord-Brabant
 
8. Workshop KPI-ontwikkeling voor biodiversiteit 
Belonen voor prestaties voor biodiversiteit. Het klinkt niet alleen mooi, maar wordt op het moment op enkele plekken al in de praktijk gebracht. Om dit mogelijk te maken, werkt het Deltaplan biodiversiteitsherstel aan de verdere ontwikkeling van een monitoringsystematiek met Kritische Prestatie-indicatoren (KPI’s). Maar wat is nou zo ‘n KPI? En hoe kom je tot een integrale set van KPI’s? Om toekomstig beloners en gebruikers meer inzicht te geven in het sturen op doelen met KPI's, is door het Deltaplan een workshop KPI ontwikkeling voor biodiversiteit gemaakt. Tijdens het partnerevenement van All4Biodiversity nemen we u graag mee in de lightversie van deze workshop.
Judy Koppenjan en Léon Jansen, Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 

Ik meld me aan